سایر اسناد

ماده چهاردم قانون دسترسی به اطلاعات !

بند 2 ماده 14 ، ادارات مکلف اند ، بمنظور حفظ و نگهداشت بهتر اسناد و اطلاعات و بدسترس قرار دادن آن به متقاضیان ، بانک اطلاعات (دیتابیس) را ایجاد نمایند . 

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان 

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از جمله ارکان مهم قوه اجرائیه و رهبری کنندۀ امور مربوط به مهاجرین ، عودت کنندگان و بیجاشده گان داخلی می باشد ، هدف این وزارت رسیدگی به وضعیت مهاجرین و پناهنده گان در کشور های میزبان ، تقویت روند عودت داوطلبانه وپایدار پناهندگان و مهاجرین ، تسهیل روند ادغام مجدد عودت کنندگان ، رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی پس از ختم حالت اضطرار و عرضه خدمات موثر حقوقی و اجتماعی به آنها می باشد .

این وزارت مطابق تشکیل دارای یکهزار 248 نفر کارمند در سه معینیت (مالی و اداری ، پالیسی و پلان و امور پناهندگان ) ، 18 ریاست مرکزی 34 واحد دومی در ولایات و نماینده گی های خارجی می باشد .

۱

پیشنۀ مختصر وزارت و اسمای مسوولین این اداره از بدو ایجاد الی اکنون 

 

مشاهده 

۲

چارت تشکیلاتی

مشاهده 
۳

اعلانات کاریابی

مشاهده 
۴ داوطلبی ها  مشاهده 
۵

قرار داد ها

مشاهده 
۶

احصاییه عودت کنندگان و بیجا شدگان 

مشاهده 
۷ فرامین مشاهده 
۸

نفاهم نامه ها

مشاهده 
۹

قوانین و پالیسی ها

مشاهده 
۱۰

اسناد بین المللی راجع به مهاجرین

مشاهده 
۱۱

خلاصه گزارش کارکرد های سال ۱۳۹۷ وزارت

مشاهده 
۱۲ گزارش پنج ساله وزارت از سال 1394الی1398 (دری و پشتو). مشاهده 
۱۳ دیتابیس سیستم معلوماتی عودت کنندگان افغان مشاهده 
۱۴ جتری سال 1399 ه ش مشاهده 
۱۵ ګزارش ریاست تفتیش داخلی طی سال ۱۳۹۹ مشاهده 
 

فورمه ها و رهنمود پروسه توزیع کمک های بشری  

 

۱

 فورم طی مراحل در خواستی و توزیع مساعدت برای عودت کنندگان مرکزی 

مشاهده 
۲

فورم طی مراحل در خواستی و توزیع مساعدت برای عودت کنندگان ولایتی

مشاهده 
۳    
۴

 

 
۵

 

 
۶

 

 
۷

 

 
۸

 

 
۹

 

 
۱۰

 

 
 

معلومات بیشتر عنقریب اضافه می گردد .