هوکړه لیکونه

#

 

فاعیل دانلو
  تفاهمنامه در قسمت رسیدگی به بیجاشدگان با موسسات مختلف درسال 2017 الی 31ثور 1398 Download
۱

تفاهم نامه سه جانبه فی مابین حکومت شاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی (UK)، اداره انتقالی اسلامی افغانستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان(UNHCR)

Download
۲

موافقیتنامه سه جانبه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، فرانسه و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR).

Download
۳

یاداشت تفاهم نامه سه جانبه میان دولت انتقالی اسلامی افغانستان ، دنمارک و کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)

Download
۴

تفاهم نامۀ سه جانبه میان دولت افغانستان ، دنمارک و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان(UNHCR)

Download
۵

تفاهمنامه میان افغانستان وآلمان      

Download
۶

تفاهمنامه میان وزارت مهاجرین و سوید      

Download
۷

موافقتنامه سه جانبه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، سویس و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان_UNHCR

Download
۸

تفاهمنامه سه جانبه میان  دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دولت هالند و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR).

Download
۹

موافقتنامه سه جانبه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، ناروی و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR)

Download
۱۰

تفاهم نامه همکاری میان وزارت های امور مهاجرین وعودت کنندگان وامور زنان      

Download
۱۱

راهکار مشترک برای آینده میان جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیه اروپا پیرامون مسایل مهاجرت

Download
۱۲
_امضاء تفاهم نامه وزارت امور مهاجرین با وزارت کار امور اجتماعی بمنظور اشتغال زایی به عودت کنندگان  
Download
۱۳

راهکار مشترک برای آینده میان جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیه اروپا پیرامون مسایل مهاجرت

Download
۱۴

امضاء تفاهمنامه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با وزارت امور رسیدگی به حوادث

Download
۱۵

امضاء تفاهمنامه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با موسسه ادرا در بخش کمک های زمستانی برای بیجاشدگان

Download
۱۶

تفاهمنامه همکاری با موسسه کمک های انکشافی (ORD)

Download
۱۷

تفاهمنامه همکاری با موسسه تعلیم و تربیه زنان برای فردای بهتر

Download
۱۸

تفاهمنامه همکاری با موسسه مطالعات عامه افغانستان

Download
۱۹

تفاهمنامه همکاری با موسسه NCRO

Download
۲۰

تقاهمنامه همکاری باموسسه RRAA2

Download
۲۱

تفاهمنامه همکاری با موسسه RRAA

Download
۲۲ موسسه پلان گذاری افغان بر اساس تفاهم با وزارت امور مهاجرین به بیجاشدگان داخلی Download
۲۳

تفاهمنامه با موسسه اکبر

Download
۲۴

تفاهمنامه با کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان

Download
۲۵

تفاهمنامه همکاری با مرکز بین المللی انکشاف پالیسی مهاجرت

Download
۲۶

تفاهمنامه همکاری با موسسه احیای مجدد و توسعه امور اجتماعی زنان

Download
۲۷ تفاهم نامه همکاری با موسسه نهاد همبستگی Download
۲۸ تفاهمنامه وزارت مهاجرین با وزارت امور زنان Download
۲۹

تفاهمنامه میان وزارت مهاجرین وانجمن مهاجرین دنمارک

Download
۳۰

تفاهمنامه با موسسه ACF

Download
۳۱

تفاهمنامه وزارت امور مهاجرین با موسسه شلتر نو

Download
۳۲

تفاهمنامه وزارت مهاجرین باموسسه RWDOA

Download
۳۳

تفاهمنامه میان وزارت مهاجرین وموسسه OCHA1

Download
۳۴

تفاهمنامه میان وزارت مهاجرین وموسسه OCHA2

Download
۳۵

تفاهمنامه میان وزارت امور مهاجرین وموسسه CHA

Download
۳۶

تفاهمنامه میان وزارت مهاجرین ووزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث

Download
۳۷

تفاهمنامه همکاری میان وزارت مهاجرین ووزارت کار در رابطه به اشتغالزایی

Download
۳۸

وزارت امور مهاجرین یک تفاهمنامه را به منظور رسیدگی به بیش از 15 هزار بیجاشده در ولایت کندز امضا نمود

Download
۳۹

یک تفاهمنامه همکاری برای رسیدگی به بیش از یکصد هزار بیجاشده داخلی در غرب کشور به امضا رسید

Download
۴۰

وزارت مهاجرین با اداره سازمان غذایی جهان تفاهمنامه همکاری امضا کرد

Download
۴۱

وزارت امور مهاجرین یک تفاهمنامه را به منظور رسیدگی به نیازمندی های بیش از 17 هزار بیجاشده و برگشت کننده امضا نمود

Download
۴۲

تفاهمنامه میان وزارت امور مهاجرین وموسسه کمکهای بین المللی جوهانیتر

Download
۴۳

تفاهمنامه میان وزارت امور مهاجرین و موسسه انکشافی افغانADA

Download
۴۴

تفاهمنامه میان وزارت امور مهاجرین و موسسه کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان   

Download
۴۵

تفاهمنامه میان وزارت امور مهاجرین و موسسه احیای مجدد انصاری برای افغانستان

Download
۴۶

وزارت امور مهاجرین و نمایندگی سازمان ملل متحد طرزالعمل مشترک پاسخدهی به بیجاشدگان را امضا نمود

Download
 

وزارت امور مهاجرین یک تفاهمنامه همکاری را برای جلوگیری از بیجاشدن خانواده های متاثر از خشکسالی با موسسه کورداید امضا نمود

Download
 

 د کډوالو چارو وزارت د وچکالۍ له امله د بېځايه کېدنې څخه د مخنيوي يو هوکړه ليک لاسليک کړ

Download
  عقد تفاهمنامه میان وزارت امورمهاجرین و هوتل انترکانتنینتال Download