فرامین

#

files

Download

1 فرمان ۳۰۵ Download
2 فرمان۱۰۴ Download
3 فرمان ۲۹۷ Download
4

فرمان۱۰۸ 

لوایح فرمان 108مقام ریاست جمهوری که در پرنسیب مورد تائید قرار گرفته است :

Download

1

طرزالعمل استفاده از وجوه صندوق وجهی توزیع زمین

Download
2

طرزالعمل بانک زمین و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت

Download
3

طرزالعمل کمیته تشخیص و انتخاب زمین

Download
4

لایحه رسیدگی به شکایات علیه کمیته تشخیص و انتخاب زمین و کنسرسیوم ولایتی انتخاب مستحقین

Download
5

لایحه وظایف کمیسیون هماهنگی انتخاب زمین

Download
6

لایحه وظایف کنسرسیوم انتخاب مستحقین برای استفاده از زمین دولتی

Download
7

میکانیزم نظارتی واحد نظارت

Download