قرار داد ها

# فاعیل دانلو
1

موافقت نامه فی مابین وزارت امور مهاجرین و شرکت تجارتی مسعود لیمیتد

{پروژه تداک یک پایه ماشین جدید موتر لندکروزر_زرهی.

مشاهده
2

موافقت نامه قرار داد فی مابین وزارت امور مهاجرین و شرکت لوژستکی سمیر رسول لمیتد

مشاهده
3

موافقت نامه قرار داد فی مابین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و شرکت افغان تیلی کام

مشاهده
 

موافقت نامه قرار داد فی مابین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و شرکت ساختمانی ساختمانی سرک سازی و تولید مواد ساختمانی برادران مسکن ساز

مشاهده
 

موافقت نامه قرار داد فی مابین وزارت امور مهاجرین و شرکت ساختمانی یاسر ابراهیمی {پروژه حفر یک حلقه چاه تحقیقاتی در شهرک مهاجرین بایا صاحب لغمان}.

مشاهده
 

موافقت نامه قرار داد فی مابین وزارت امور مهاجرین و شرکت تجارتی منصور بلال

مشاهده
 

موافقت نامه قرار داد فی مابین وزارت امور مهاجرین و شرکت تجارتی نور بلال عیسی زاده

مشاهده
  موافقیتنامه سه جانبه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، فرانسه و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR). مشاهده
  موافقتنامه سه جانبه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، سویس و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان_UNHCR مشاهده
  موافقتنامه سه جانبه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، ناروی و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) مشاهده
  موافقتنامه میان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان و پروگرام غذایی جهان (WFP) پیرامون افزایش هماهنگی وهمکاری طرفین جهت رسیدگی بهتر به عودت کنندگان بیجاشدگان داخلی وسایر افراد آسیب پذیر جامعه مشاهده