گزارش های ولایتی

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۷ - ۱۲:۵

بیجاشده گان در فراه از مساعدت های خوراکی مستفید شدند

آمریت امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت فراه برای 95 خانواده بیجاشده داخلی در این ولایت با همکاری موسسه WFP مواد غذایی مساعدت نمود.