گزارش های ولایتی

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۳:۲۹

برای ۱۷۰ فامیل بیجاشده در لغمان البسه زمستانی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت لغمان با همکاری موسسه IMC برای ۱۷۰ خانواده بیجاشده، مساعدت زمستانی نمود.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۳:۲۹

برای بیجاشده گان در پنجشیر پول نقد مساعدت شد

آمریت امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت پنجشیر باهمکاری موسسه UNHCR برای ۳فامیل بیجاشده آسیب پذیر،PSN که نسبت جنگ و ناامنی ازولایات نورستان،لغمان وبدخشان درمرکزولایت پنجشیروولسوالی عنابه بیجاشده اند پول نقدتوزیع نمود.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۳:۲۹

۷۰ فامیل بیجاشده در کنر البسه زمستانی دریافت نمودند

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت کنر با همکاری موسسه IMC برای ۷۰ خانواده بیجاشده، ولسوالی دره پیچ مساعدت زمستانی نمود.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۳:۲۹

مساعدت زمستانی در غزنی صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت غزنی با همکاری موسسه IOM برای ۳۵۵ خانواده بیجاشده، ناشی از حوادث طبیعی، وعودت کننده را کمک نقدی نمود.

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۷ - ۱۱:۲۰

جلسه پاسخ دهی بیجاشده گان در خوست دایر شد

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت خوست بتاریح ۶دلو سال روان جلسه هماهنگی پاسخ دهی برای بیجاشده گان در این ولایت را با اشتراک نمایتده های موسسات مدد رسان دایر نمود.