گزارش های ولایتی

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۹ - ۹:۵۳

ده‌ها خانواده در ولایت غور مساعدت‌ شد


آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت غور با هماهنگی برخی از موسسات همکار، بسته های کمکی را به تاریخ7/4/1399، برای 86 خانواده بیجا شده ازساحات مختلفآنولایت به مرکز فیروز کوه توزیع کردند.

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۹ - ۹:۵۳

برای خانواده های بیجاشده در ولایت فاریاب کمک شد


اداره امور مهاجرین ولایت فاریاب به همکاری دفتر اکتید، 41 فامیل بی جا شده را به تاریخ 8/4/1399 مساعدت نمود.

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۹ - ۹:۵۳

ده ها خانواده بیجاشده در ولایت لوگر پول نقد دریافت کردند.


62 فامیل بی جاشده ومستحق، ازطریق ادارهامور مهاجرین ولایت لوگر به تاریخ2/4/1399 مساعدت شد.
این مساعدت برای هرخانواده مبلغ 23 هزار افغانی پول نقد بود که ازطرف دفتر CHA، تهیه شده بود.

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۹ - ۹:۵۳

صد ها خانواده بیجاشده در ولایت جوزجان مساعدت شد


256 فامیل بی جاشده ازطریق اداره امور مهاجرین ولایت جوزجان، به تاریخ8/4/1399، بسته های صحی را دریافت نمودند.