تفاهمناهه ها

لیست تفاهم نامه های امضاء شده با موسسات تحصیلی بابت سال۱۴۰۲

 #   فاعیل دانلود
1 توافقنامه میان وزارت ترانسپورت وهوا نوردی و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان Download
2 تفاهم نامه همکاری میان وزارت صحت عامه و وزارت Download
3 تفاهمنامه همکاری های دوجانبه میان موسسه تحصیلات عالی اشراق و وزارت Download
4 تفاهمنامه همکاری های دوجانبه میان موسسه تحصیلات عالی هریوا و وزارت Download
5 تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان موسسه تحصیلات عالی خصوصی حنظله و وزارت Download
6 تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان انستیوت علوم صحی کاردان شرق و وزارت Download
7 تفاهم نامه همکاری های میان موسسه تحصیلات عالی خصوصی غرجستان فراه و وزارت Download
8 تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان موسسه تحصیلات عالی حکمت  و وزارت Download
9 تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان پوهنتون  غالب هرات و وزارت Download
10 تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان پوهنتون جامی و وزارت Download
11 تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان موسسه تحصیلات عالی خصوصی ابو نصر و وزارت Download
12 تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان موسسه تحصیلات عالی خصوصی آسیا و وزارت Download
13 تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان موسسه تحصیلات عالی خصوصی الغیاث و وزارت Download
14 تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان موسسه تحصیلات عالی خصوصی کهکشان شرق و وزارت Download
15 تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان موسسه تحصیلات عالی خصوصی خواجه عبدالله انصاری و وزارت Download

لیست تفاهم نامه های امضاء شده با موسسات کمک کننده ازپیروزی امارت اسلامی افغانستان تا اکنون

#

نام موسسات 

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. دننني افغانستان ديووالي اومرستوTACTO
 2. تحقيقات علمي وانکشافي جامعه ORCD
 3. IRW
 4. ACHRO
 5. OCHR
 6. خيريه ابرار AABRAR
 7. CHA
 8. CAHPO
 9. ORCD
 10. خيريه ابرار AABRAR
 11. IRW
 12. DRC
 13. AHDAA معاونيت انساني وانکشافي
 14. ACHRO
 15. HI هاجر
 16.  lRWاسلاميک ريليف شپږ هوکړه ليکونه
 17. خدمات اجتماعي وتخنيکي وطن WSTA
 18. خدمات اجتماعي وتخنيکي وطن WSTA
 19. انجمن دنمارک DRC
 20. AHDAA معاونيت انساني وانکشافي
 21. خدمات اجتماعي وتخنيکي وطن WSTA دوه هوکړه ليکونه
 22. HHRDدستهاي کمکي براي کمک وپيشرفت
 23. VOPOFA قريه صلح براي افغامها
 24. DRC انجمن دنمارک
 25. NEI تغذيه وتحصيل بين المللي
 26. PACO اقدام مردم براي تغير
 27. JRS پاملرنه
 28. براي کمک هاي انکشافي OFRD
 29. خدمات انکشافي وبشري براي افغانستان  DHSA
 30. عمل اجتماعي براي التيام فقر CAHPO
 31. همکاري بيروي افغان ABCO
 32. WADAN وادن دري هوکړه ليکونه
 33. HIHAO دست به دست افغانستان
 34. گروه تحقيق و دفاع حقوق بشر HRRAC
 35. DAARTT
 36. همسايگان نيک بين المللي GNI
 37. انجمن دنمارک DRC
 38. خيريه بشري OHW
 39. AAH مجادله بر ضد گرسنگي
 40. EPEK
 41. DAARTT
 42. هماهنگي کمک هاي انساني CHA
 43. موسسه برک افغانستان
 44. موسسه اکشن ايد AA
 45. موسسه هماهنگي کمک هاي انساني CHA
 46. CAHPO
 47. انجمن دنمارک DRC
 48. AA اکشن ايد
 49. AA افغان ايد
 50. IRC بين المللي نجات
 51. HHRDدستهاي کمکي براي کمک وپيشرفت
 52. JEN بين المللي اظطراري جاپان
 53. OCHR
 54. OCHR
 55. AA اکشن ايد
 56. خيريه مردم ضرورت مند PIN
 57. OCHR دوه هوکړه ليکونه
 58. AA اکشن ايد دوه هوکړه ليکونه
 59. پاملرنه CARE
 60. WSTA خدمات اجتماعي و تخنيکي وطن
 61. CAHPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download

 #   فاعیل دانلود
0 مجموع تفاهمنامه های که در سال 1398توسط وزارت امور مهاجرین با موسسات و انجو هابه امضارسیده است .
 
Download
1 تفاهمنامه در قسمت رسیدگی به بیجاشدگان با موسسات مختلف درسال 2017 الی 31ثور 1398 Download
2

تفاهم نامه سه جانبه فی مابین حکومت شاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی (UK)، اداره انتقالی اسلامی افغانستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان(UNHCR)

Download
3

موافقیتنامه سه جانبه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، فرانسه و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR).

Download
4

یاداشت تفاهم نامه سه جانبه میان دولت انتقالی اسلامی افغانستان ، دنمارک و کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)

Download
5

تفاهم نامۀ سه جانبه میان دولت افغانستان ، دنمارک و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان(UNHCR)

Download
6

تفاهمنامه میان افغانستان وآلمان      

Download
7

تفاهمنامه میان وزارت مهاجرین و سوید      

Download
8

موافقتنامه سه جانبه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، سویس و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان_UNHCR

Download
9

تفاهمنامه سه جانبه میان  دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دولت هالند و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR).

Download
10

موافقتنامه سه جانبه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، ناروی و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR)

Download
11

تفاهم نامه همکاری میان وزارت های امور مهاجرین وعودت کنندگان وامور زنان      

Download
12

راهکار مشترک برای آینده میان جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیه اروپا پیرامون مسایل مهاجرت

Download
13
_امضاء تفاهم نامه وزارت امور مهاجرین با وزارت کار امور اجتماعی بمنظور اشتغال زایی به عودت کنندگان  
Download
14

راهکار مشترک برای آینده میان جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیه اروپا پیرامون مسایل مهاجرت

Download
15

امضاء تفاهمنامه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با وزارت امور رسیدگی به حوادث

Download
16

امضاء تفاهمنامه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با موسسه ادرا در بخش کمک های زمستانی برای بیجاشدگان

Download
17

تفاهمنامه همکاری با موسسه کمک های انکشافی (ORD)

Download
18

تفاهمنامه همکاری با موسسه تعلیم و تربیه زنان برای فردای بهتر

Download
19

تفاهمنامه همکاری با موسسه مطالعات عامه افغانستان

Download
20

تفاهمنامه همکاری با موسسه NCRO

Download
21

تقاهمنامه همکاری باموسسه RRAA2

Download
22

تفاهمنامه همکاری با موسسه RRAA

Download
23 موسسه پلان گذاری افغان بر اساس تفاهم با وزارت امور مهاجرین به بیجاشدگان داخلی Download
24

تفاهمنامه با موسسه اکبر

Download
25

تفاهمنامه با کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان

Download
26

تفاهمنامه همکاری با مرکز بین المللی انکشاف پالیسی مهاجرت

Download
27

تفاهمنامه همکاری با موسسه احیای مجدد و توسعه امور اجتماعی زنان

Download
28 تفاهم نامه همکاری با موسسه نهاد همبستگی Download
29 تفاهمنامه وزارت مهاجرین با وزارت امور زنان Download
30

تفاهمنامه میان وزارت مهاجرین وانجمن مهاجرین دنمارک

Download
31

تفاهمنامه با موسسه ACF

Download
32

تفاهمنامه وزارت امور مهاجرین با موسسه شلتر نو

Download
33

تفاهمنامه وزارت مهاجرین باموسسه RWDOA

Download
34

تفاهمنامه میان وزارت مهاجرین وموسسه OCHA1

Download
35

تفاهمنامه میان وزارت مهاجرین وموسسه OCHA2

Download
36

تفاهمنامه میان وزارت امور مهاجرین وموسسه CHA

Download
37

تفاهمنامه میان وزارت مهاجرین ووزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث

Download
38

تفاهمنامه همکاری میان وزارت مهاجرین ووزارت کار در رابطه به اشتغالزایی

Download
39

وزارت امور مهاجرین یک تفاهمنامه را به منظور رسیدگی به بیش از 15 هزار بیجاشده در ولایت کندز امضا نمود

Download
40

یک تفاهمنامه همکاری برای رسیدگی به بیش از یکصد هزار بیجاشده داخلی در غرب کشور به امضا رسید

Download
41

وزارت مهاجرین با اداره سازمان غذایی جهان تفاهمنامه همکاری امضا کرد

Download
42

وزارت امور مهاجرین یک تفاهمنامه را به منظور رسیدگی به نیازمندی های بیش از 17 هزار بیجاشده و برگشت کننده امضا نمود

Download
43

تفاهمنامه میان وزارت امور مهاجرین وموسسه کمکهای بین المللی جوهانیتر

Download
44

تفاهمنامه میان وزارت امور مهاجرین و موسسه انکشافی افغانADA

Download
45

تفاهمنامه میان وزارت امور مهاجرین و موسسه کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان   

Download
46

تفاهمنامه میان وزارت امور مهاجرین و موسسه احیای مجدد انصاری برای افغانستان

Download
47

وزارت امور مهاجرین و نمایندگی سازمان ملل متحد طرزالعمل مشترک پاسخدهی به بیجاشدگان را امضا نمود

Download
48

وزارت امور مهاجرین یک تفاهمنامه همکاری را برای جلوگیری از بیجاشدن خانواده های متاثر از خشکسالی با موسسه کورداید امضا نمود

Download
49

 د کډوالو چارو وزارت د وچکالۍ له امله د بېځايه کېدنې څخه د مخنيوي يو هوکړه ليک لاسليک کړ

 

Download
50

یاد داشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان وموسسه محترم زنان برای زنان افغان (WAW) در رابطه به تطبیق پروژه تحت نام نظارت وحمایت حقوقی بیجاشدگان داخلی پناهندگان عودت کنند ودیگر افراد مورد نظر به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) در زون شرق.

Download
51

یاد داشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان وموسسه پلان گذاری (APA) در رابطه به ظرفیت سازی داد خواهی در رابطه به کسب حقوق اساسی بیجاشدگان داخلی مقیم کمپ های غیر رسمی در شهر کابل

Download
52

یاد داشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان وموسسه محترم زنان برای زنان افغان (WAWO) در رابطه به تطبیق پروژه تحت نام نظارت وحمایت حقوقی بیجاشدگان داخلی پناهندگان عودت کنند ودیگر افراد مورد نظر به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) در زون شمال وشمالشرق.

Download
53

یاد داشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان و موسسه هماهنگی کمک های انسانی CHA در رابطه به تطبیق پروژه مدیریت حظ ومراقبت مرکز توزیع های نقدی ملل متحد در امور مهاجرین وپناهندگان ( Management care and maintenance of Kabul encashment center

در زون غرب

Download
54

یاد داشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان و موسسه هماهنگی کمک های انسانی CHA در رابطه به تطبیق پروژه مدیریت حظ ومراقبت مرکز توزیع های نقدی ملل متحد در امور مهاجرین وپناهندگان ( Management care and maintenance of Kabul encashment center در زون مرکز

Download
55

 

یاد داشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان و موسسه هماهنگی کمک های انسانی CHA در رابطه به تطبیقه پروژه کمک با اشخاص دارای نیاز مندی خاص (PSN) در دو لایت زون غرب (هرات وبادغیس).

Download
56

یاد داشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان و موسسه هماهنگی کمک های انسانی CHA در رابطه به تطبیقه پروژه کمک با اشخاص دارای نیاز مندی خاص (PSN) در زون مرکز وولایت پکتیا در زون جنوب شرق

Download
57

یاد داشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان وموسسه تعلیمات ابتدایی وآموزش های حرفوی (BEST) در رابطه به تطبیق فعالیت های حفظ الصحه به بیجاشدگان وعودت کنندگان در ولایات ننگرهار ک،کنر ولغمان.

Download
58

موافقتنامه میان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان و پروگرام غذایی جهان (WFP) پیرامون افزایش هماهنگی وهمکاری طرفین جهت رسیدگی بهتر به عودت کنندگان بیجاشدگان داخلی وسایر افراد آسیب پذیر جامعه

Download
59

یاد داشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان و موسسه  N.C.R.O(نوی مشورتی او مرستندویه تولنه) در رابطه به آغاز پروژه توزیع خیمه ّبسته های زمستانی ومواد غیر غذایی بریا بیجاشده از اثر خشک سالی در ولسوالی های گرزه،کروخ وانجیل ولایت هرات.

Download
60

یاد داشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین وعودت کندگان وموسسه خدمات اجتماعی وتخنیکی وطن WSTA در رابطه به تطبیق پروژه

پروژه توزیع کمک های اضطراری مواد غذایی برای آسیب دیده گان از اثر جنگ وحوادث طبیعی در ولایات کابل،پروان کاپیسا،پنجشیر ،بامیان ،دایکندی وغور.

Download
61

یاد داشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان و موسسه رفاه برای انکشاف افغانستان (ودان)

در رابطه به تطبیق پروژه (MADED52) ایجاد بازاریابی برای صنایع دستی وحمایت از تولیدات به منظور بهبود معیشت عودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی در ولایت هرات

Download
62

یاد داشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان و موسسه رفاه برای انکشاف افغانستان در رابطه به پروژه مساعدت با افراد دارای نیازمندی های خاص

Download
63

یاد داشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان وموسسه اداره بازسازی دهات افغانستان در رابطه به تطبیق پروژه کمک های مواد غذایی به بیجاشدگان داخلی ، عودت کنندگان وآسیب دیدگان حوادث طبیعی

Download
64

یاد داشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان وموسسه بین المللی روانی – اجتماعی (IPSO) در رابطه به فعالیت های موسسه بین المللی روانی- اجتماعی به عودت کنندگان ،بیجاشدگان وسایر شهروندان که نیازمند خدمات مشاوره روانی اجتماعی وصحت روانی در ولایات کابل ،ننگرهار ،بلخ وهرات

Download
65

یاد داشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان وموسسه احیای صحت وجامع افغانی (Afghan community and health rehabilitation organization )در رابطه به ایجاد وتسهیل معیشت بدیل پایدار عودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی در ولایات کابل و پروان

Download
66

یاداشت تفاهم میان وازرت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه خیریه بشری OHW

Download
67

یاداشت تفاهم میان وازرت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه دسترسی برای معلولین افغان(AOAD).

Download
68

یاداشت تفاهم میان وازرت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه نسلهای آینده افغانستان

Download
69

یاداشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه اجتماعی و انکشافی دوستان FCDO

Download
70  در رابطه به تطبیق پروژه پاسخ دهی مشترک برای افغانستان(OHW) یاداشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه خیریه بشری Download
71 SVAیاداشت تفاهم نامه میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه د شانتی رضا کاره ټولنه Download
72 (یاداشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و د افغانستان د خلکو لپاره د بشری مرستو موسسه (هاپا)
Download
73

یاداشت تفاهم نامه میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه خدماتی انکشافی و رفاهی افغانستان در رابطه به حمایت اطفال بی سرپرست و جدا شده از فامیل

Download
74

یاداست تفاهم میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه بین المللی حمایه اطفال در رابطه به پروژه BMZ

Download
75   یاد داشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه یونین اید در رابطه به پروژه ادغام بیجاشدگان در ولایات شمال افغانستان (بلخ ، جوزجان و سمنگان)  Download
76 یاداشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه اداره باز سازی دهات افغانستان در رابطه به تطبیق پروژه کمک های فصلی مواد غذای به بیجاشدگان داخلی و آسیب دیده گان حوادث طبیعی   Download
77

یاداشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه انکشافی افغان ( (ADA در رابطه به تطبیق پروژه کمکهای نقدی سازمان غذایی جهان ، درکمپهای بیجاشدگان واقع در پنج ناحیه مربوط شهر کابل(15 ، 11 ، 10 ، 8 و 17 )

Download
78 یاداشت تفاهمنامه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه ادرا(ADRA) Download
79 یاداشت تفاهم میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و کمیته بین المللی نجات در رابطه به پروگرام کمک های مشترک بشردوستانه و به بحران طولانی در 2019 به افغانستان  Download
80 یاداست تفاهم  میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه احیای مجدد نصاری برای افغانستان (ARAA) Download
81

یاداست تفاهم میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان در رابطه به برناه کمک به افراد دارای نیازمندی های خاص (PSN) .

Download
82

یاداست تفاهم میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و در رابطه به ایجاد و تسهیل معیشت بدیل پایدار عودت کنندگان و بی جاشد گان داخلی ولایات کابل و پنجشیر

Download

83

یاداست تفاهم میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه افغان ها برای فردا در رابطه به تطبیق پروژه "زنان و تغیر"

Download
84

یاداست تفاهم میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه برای کمکهای انکشافی در رابطه به تطبیق پروژه های کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین و عودت کنندگان

Download
85

یاداست تفاهم میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه تعلیمی و خیریه افغان

Download
86

یاداست تفاهم میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه  ازادی ، برابری و برادری  

Download
87

یاداست تفاهم میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و شورای اجتماعی مهاجرین بیجاشدگان مقیم ناحیه 13 شهر کابل  

Download
80

یاداست تفاهم میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه ( وار چایلد انگلستان) .

Download
81

یاداست تفاهم میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه ولت هونگر هیلفه / WHH

Download
82

یاداست تفاهم میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه کمک های بین المللی جوهانیتر

Download
  7جدول تفاهم نامه امضاء شده میان میان وزارت امور مهاجرین و موسسات ملی و بین المللی و 8 ورق جدول پروژه های اضطراری موافقت شده بابت سالهای 1399 و 1400 وزارت  Download
  عقد تفاهمنامه میان وزارت امورمهاجرین و هوتل انترکانتنینتال Download