د مهاجرینو حقوقي ملاتړ

 

د ملاتړ څانګه

 

غونډې

 

هیوادونه

 

د خلکو ګټګوري

 

د زدکړو دوام

 

ثانوي زدکړې

 

لوړه زدکړه

 

مشورې ورکول

 

د ډیټابیس ثبت

 

د VRF فورم اصلاح ول

 

د پیژند پاڼې ترلاسه کول

 

جلسو ته تلل

 

بېځایه شویو

 

پاکستان

 

ایران

 

آذربایجان

 

نور هیوادونه

 

ښاغلي

 

میرمنې

۱۵۴۱

۴۶

۵

۱۱۲۱

۸۰۳

۶

 

 

 

۲۳۲۰

۲۹۱

۸

۱۱۲

۲۵۸۴

۱۴۵