د مرکزی ریاستونو کاري میتود

# شیوه کاری ریاست های مرکزی  دانلود
۱ ریاست دفتر مشاهده
۲ ریاست اداری  مشاهده
۳   ریاست ارتباط خارجه مشاهده
۴ ریاست حمایت حقوقی  مشاهده
۵ ریاست تفتیش  مشاهده
۶ ریاست عودت  مشاهده
۷ ریاست تکنالوژی معلوماتی مشاهده
 

ریاست منابع بشری

 
۱  آمریت کارکنان مشاهده
۲ آامریت سوانح و ارزیابی اجراآت مشاهده
۳ آمریت استخدام  مشاهده
۴ آمریت آموزش و ارتقا ظرفیت مشاهده
۵ مدیریت عمومی انکشاف تشکیلاتی مشاهده