همه بست های خالی

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ۰:۵

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ - ۱۲:۳۵

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ - ۱۲:۳۵

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۰:۴۲
Background image

خانه سامان معینیت مالی و اداری (بست 7)

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، میتوانند لایحه وظایف بست های متذکره را از سایت www.morr.gov.af بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به  ایمل آدرس (v

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۰:۴۱
Background image

ترجمان مقام وزارت (بست 4)

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، میتوانند لایحه وظایف بست های متذکره را از سایت www.morr.gov.af بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به  ایمل آدرس (v

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۰:۳۹
Background image

کارشناس نظارت از پالیسی های آمریت جندر (بست 4)

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، میتوانند لایحه وظایف بست های متذکره را از سایت www.morr.gov.af بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به  ایمل آدرس (v

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۰:۳۶
Background image

انجنیر برآورد کننده ریاست خدمات شهرکها (بست 4)

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، میتوانند لایحه وظایف بست های متذکره را از سایت www.morr.gov.af بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به  ایمل آدرس (v

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۰:۳۱
Background image

مدیر عمومی تدارکات آمریت تدارکات (بست 4)

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، میتوانند لایحه وظایف بست های متذکره را از سایت www.morr.gov.af بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به  ایمل آدرس (v

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۰:۲۵
Background image

آمریت تحلیل و توحید پروژه ها ریاست نظارت و ارزیابی (بست 3)

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، میتوانند لایحه وظایف بست های متذکره را از سایت www.morr.gov.af بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به  ایمل آدرس (v

Pagination