مختصری بر پیشنۀ وزارت

           بعد از آنکه رژیم وقت در سال 1365 خورشیدی مطابق 1986 میلادی ، پیروزی جهاد بر حق ملت مسلمان افغانستان را نه تنها محسوس ، بلکه هر چه بیشتر حتمی می دانست ، خواست تا یک بار دیگر این ملت مجاهد را زیر عنوان به اصطلاح آشتی ملی اغفال و برای عمر بپایان رسیده خویش ابقای حیات بخشد و هم اگر بتواند برای سقوط بدون شك  شان مانعي ايجاد نموده وهمزمان امور مربوط این  پروسه یک جانبه را از طریق اداره ئي در داخل دولت پیش برده باشد ، كميته ئي را به همين منظور ايجاد نمود. كه بعداٌ اين كميته بنام اداره عودت مهاجرين مسمي گرديد.

     کمیته مذکوراز آن تاریخ الي سال 1369 خورشیدی مطابق 1990 میلادی تحت رهبری شورای وزیران فعالیت مینمود. وبعداٌ به سطح وزارت تحت عنوان امورمهاجرين وعودت كنندگان ارتقاء داده شد.

     خواست حكومت آنزمان طوري بود كه  با برقراری تماس های خویش با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان ، بتواندقناعت مليون ها مهاجر وپناهنده راكه ازاثر مظالم بيرحمانه و بي شمارآن رژيم ترك وطن نموده و در روشنائي هدايات الهي راه هجرت درپيش گرفته بودند ، فراهم ساخته و درراستاي کمک به برگشت کننده گان افغان و هم ادغام مجدد آنها کاری انجام دهد. که اين حركت غرض آلود به دلایل متعدد در آنزمان مؤثر واقع نگردیده ودست آوردي درقبال نداشت تا اينكه رژيم كمونيستي وابسته به اتحادجماهيرشوروي وقت سقوط نمود.

     بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توسط مجاهدین در سال 1371 خورشیدی مطابق 1992 میلادی ، در بخش ساختار تشکیلاتی دولت اسلامی افغانستان ، وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان مجدداً ایجاد و عملاً به فعاليت آغاز نمود که دست آورد های چشمگیر در عرصه های مختلف امور مربوط  و به ویژه درراستاي عودت داوطلبانه مهاجرين راداشته است. واين روندالی روی کار آمدن ، طالبان به سرعت ادامه داشت.

     این وزارت در زمان طالبان به تغیرات جدي تشکیلاتی  مواجه گرديد ، ابتداء از سطح وزارت به درجه ریاست تنزیل داده شد و بعداٌ برای مدتی به وزارت شهدا و معلولین مدغم گردید. ودراین مقطع زمانی پروسه عودت نه تنها متوقف بلکه سلسله مهاجرت هاوبيجاشدن ها به شدت دوباره آغاز شد.

    با سقوط رژیم طالبان در ماه قوس سال 1380 خورشیدی مطابق 2001 میلادی كه ازاثرمقاومت دليرمردان مجاهدودر پرتو موافقتنامه بین المللی (بن) مؤرخ 14/ 9 / 1380 خورشيدي مطابق 5 دسمبر2001 ميلادي و روی کار آمدن اداره مؤقت در افغانستان این اداره در تشکیلات  دولتی بار دیگر به حیث یک وزارت مستقل تحت عنوان(امور مهاجرین و عودت کننده گان) احياگرديد. وازهمان آوان تا اکنون فعالیت دارد .

     اين وزارت بمنظورنايـــل آمـــدن وبرآورده شدن هرچه بهتراهــداف استراتيژيك وتطبيق پلان هاي ازقبل پيش بين شده كــوتاه مدت ، مــيان مدت وطويـــل المدت خـــود ، درراستاي رســيدگي به تمامي موارد مربوط بهعودت كننده گان وبيجاشده گـــان داخلي، به حيث يك اداره مستقل درمركز وواحدهاي دومي در34 ولايت كشور به سطح ریاست ها.آمریت ها وهمچنان نمایندگی های امورمهاجرین را درشهرهای پشاور،اسلام آباد وکویته پاكستان، درشهرهاي زاهدان ، مشهد و تهران، پایتخت ايران و همچنان دریونان و ترکیه دارد .

از بدوايجاد اين اداره درسطح يك كميته الي اكنون كه درسطح وزارت فعاليت دارد ذوات آتي باالترتيب ، دررهبري آن قرار داشته وانجام مسؤليت نموده اند :

لست وزرای وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان