پلټنه او ارزونه

 

--

۱-  د کورني پلټنې ریاست کاري پړاونه دلته و ګورئ.

۲- پلټل شویو ریاستونو د ۱۴۰۱ مالي کال پلاني بررسۍ لیست دلته و ګورئ.

۳- د ۱۴۰۱ کال د پلټنې تطبیقي پلان دلته و ګورئ.