قوانین و پالیسی ها

  فاعیل دانلو
۱ پالیسی ملی بی جاشدگان Download
۲ فورم ثبت راجستریشن انجوها Download
۳ مقرره شورای وزیران در مورد ایجاد کمیته دولتی عودت مهاجرین Download
۴ استراتیژی سکتور مهاجرین، عودت کنندگان و بیجاشدگان Download
۵   Download
۶

گزارش مختصر پروژه های انکشافی تحت تطبیق سال 1396 وزارت،درشهرک های مهاجرین ولایات

Download
۷

پلان عمل چهار چوب پالیسی برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی

Download
  گزارش دستآورد ها وفعالیت های سال مالی 1396 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان Download
   گزارش دستآورد ها وفعالیت های سال مالی 1395 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان   Download
  طرز العمل ساحات تجارتی Download
  ضمیمه طرح پورت فولیو قسمت نخست  Download
  ضمیمه طرح پورت فولیو قسمت دوم Download
  اصول رهنمودی ملل متحد در مورد بیجاشدگی داخلی Download
  پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان Download
  ساختار سازمانی پروسه پالیسی بیجاشدگان داخلی Download
  چارچوب پالیسی برای عودت کنندگان وبیجاشدگان Download