د مرستو شمیر

   

د دې میاشتې شمیر

ټولټال

۱۱,۷۶۶

۱,۲۳۳,۳۷۰   کورني