تشکیلاتی جوړښت

چارت تشکیلاتی

چارت تشکیلاتی بابت سال ۱۴۰۲ ه ش وزارت امور مهاجرین و عودت کنندګان

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت۱۳۸۹ کال  تشکیلاتی جوړښت دلته  لیدلي شئ .

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت۱۴۰۱ کال، تشکیلاتي جوړښت دلته لیدلۍ شئ.

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت۱۴۰۳ کال، تشکیلاتي جوړښت دلته لیدلۍ شئ.