احصاییه عودت کنندگان و بی جاشدگان

نیمه اول ثور

بمنظور مطالعه به احصاییه های قبلی وزارت، به  اینجا کلک نماید .