احصاییه عودت کنندگان و بی جاشدگان

آمارعودت کننده ها و بیجاشده، درپانزده روز اخیر

بمنظور مطالعه به احصاییه های قبلی وزارت، به  اینجا کلک نماید .