احصاییه عودت کنندگان و بی جاشدگان

 

عودت کننده ها

            بربنیاد آمارهای وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان، درجریان یک ماه گذشته (ازتاریخ24 سرطان الی 24 اسد) سال روان 63 هزار و 519 نفرمهاجر، از ایران برگشته اندکه ازآن میان، 33 هزار و 105 تن آنها داوطلبانه و28 هزار و 621دیگراجباری عودت نموده و 102 تن آنها مدرک پناهندگی داشتند.

           ازمیان افراد یادشده، 41 هزار و 974نفرآنها از مرز اسلام قلعه و 21 هزار و 545 تن از مرز نیمروز، به کشوربرگشته نموده اند.

از جمله افراد یادشده، 2 هزار و 260 نفرآنها که ازمرزنیمروزبرگشته نموده بودند، مساعدت نقدی وغیرنقدی وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان، اداره بین المللی مهاجرین(IOM) ، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) و برخی دیگراز همکاران بین المللی این وزارت رادریافت کرده اند.

بی جاشده ها

           مجموع بیجاشده‌ ها در سراسر کشور به 305 هزار و 81 خانواده می‌رسد و از آغاز سال روان خورشیدی تا اوایل ماه سنبله، 25 هزار و 823 خانواده ازمحلات ‌شان بیجا شده اند.

          به اساس آمار وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان، هزار و 619 خانواده از ولایات کابل، پروان، کاپیسا، لوگر، میدان وردک، بامیان، غزنی وپنجشیر، 7 هزار و 274 خانواده از ولایات بلخ ، بغلان، کندز، تخار، سرپل، سمنگان، فاریاب، جوزجان وبدخشان،  هزار و 927 خانواده از ولایات قندهار، هلمند، زابل، ارزگان ودایکندی، 3 هزار و 180 فامیل از ولایات هرات، فراه، بادغیس، نیمروز و غور، 11 هزار و 524 خانواده از ولایات ننگرهار، لغمان، نورستان و کنر، و 299 خانواده از ولایات خوست، پکتیکاو پکتیا از منازل شان به ساحات امن بی جاشده‌اند.

        ازمجموع بیجاشده ها،درجریان پنج ماه اول سال روان،  43 هزار و 423 خانواده تحت پوشش مساعدت‌های بشری وزارت امور مهاجرین و موسسات همکارقرار گرفته‌اند.

ادغام مجدد

        ازآغاز سال روان الی اوایل ماه سنبله، هزار و 579 خانواده در نتیجه بهبودوضعیت امنیتی با ‌مساعدت وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان دوباره به‌محلات اصلی‌شان برگشته‌اند.

 

بمنظور مطالعه به احصاییه های قبلی وزارت، به اینجا کلک نماید .