احصاییه عودت کنندگان و بی جاشدگان

 

عودت کننده ها

            بربنیاد آمارهای وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان، درجریان یک ماه گذشته (1- 30 عقرب) سال روان، 38 هزار و 738  نفرمهاجرافغان، از ایران وپاکستان برگشته اند که ازآن میان، 18 هزار و 324 تن آنها داوطلبانه و 20هزار و 396 دیگرطوراجباری عودت نموده اند.

           از جمله افراد یادشده، 36 هزار و 191 نفرآنها که ازمرز نیمروز، 3هزارو210 تن دیگرازطریق مرز اسلام قلعه، 104 تن از پاکستان، ازطریق سپین بولدک و 340 دیگر نیز از آنکشور، ازطریق تورخم به کشور برگشته اند.

           وزارت امورمهاجرین وعودت کنند گان به همکاری سازمان بین المللی مهاجرت ( IOM ) برای 3هزارو66 عودت کننده، به مرز میلک ولایت نیمروز،مساعدت نموده است.

بی جاشده ها

           درجریان ماه عقرب،13 هزار و 119 خانواده واز آغاز سال روان الی اخیرماه عقرب، 76 هزار و 954 خانواده در سراسر کشوربیجاشده اند .

درجریان ماه عقرب، 26 هزار و 50 خانواده بیجاشده، تحت پوشش مساعدت‌های بشری وزارت امور مهاجرین و موسسات همکارقرار گرفته‌ است.

 ادغام مجدد

           درجریان ماه عقرب، 1 هزار و 890  فامیل و ازآغاز سال روان الی اخیر عقرب، 4هزار و 772، فامیل، به دلیل بهبود وضعیت امنیتی وتلا شهای‌ وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان دوباره به‌ محلات اصلی‌شان برگشت ومدغم شده اند.

 

 

 

 

بمنظور مطالعه به احصاییه های قبلی وزارت، به  اینجا کلک نماید .