احصاییه عودت کنندگان و بی جاشدگان

جدول نیمه دوم سال 1400

بمنظور مطالعه به احصاییه های قبلی وزارت، به  اینجا کلک نماید .