احصاییه عودت کنندگان و بی جاشدگان

عودت کننده ها

            بربنیاد آمارهای وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان، درجریان یک ماه گذشته (1- 31 سنبله) سال روان، 81 هزار و 566 نفرمهاجرافغان، از ایران برگشته اندکه ازآن میان، 41هزار و 68تن آنها داوطلبانه و39 هزار و 496 دیگراجباری عودت نموده و 58 تن آنها مدرک پناهندگی داشتند.

           ازمیان افراد یادشده، 41 هزار و 974نفرآنها از مرز اسلام قلعه و 21 هزار و 545 تن از مرز نیمروز، به کشوربرگشته نموده اند.

از جمله افراد یادشده، 31 هزار و 399 نفرآنها که ازمرز نیمروز و50 هزارو277 تن دیگرازطریق مرز اسلام قلعه برگشته اند و وزارت امورهاجرین وعودت کنندگان به همکاری سازمان بین المللی مهاجرت ( IOM ) وپرو گرام غذایی جهان (WFP)،برای 2هزارو537 عودت کننده،ازطریق مرزمیلک نیمروز،مساعدت نقدی وغذایی نموده اند.

بی جاشده ها

           درجریان ماه سنبله،9 هزارو916 خانواده، در سراسر کشوربیجاشده اند واز این میان،7 هزارو592 فامیل، تحت پوشش مساعدتها قرار گرفته اند.

            رقم مجموعی بیجاشده ها، از آغاز سال روان خورشیدی، الی اخیرماه سنبله، به 35 هزار و 739خانواده میرسد.

          وازآن میان 7هزارو 592 خانواده، تحت پوشش مساعدت‌های بشری وزارت امور مهاجرین و موسسات همکارقرار گرفته‌است.

ادغام مجدد

        درجریان ماه سنبله،765 فامیل و ازآغاز سال روان الی اخیر سنبله، 2هزار و 344، فامیل، به دلیل بهبودوضعیت امنیتی وتلاشهای‌ وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان دوباره به‌محلات اصلی‌شان برگشت ومدغم شده اند.

بمنظور مطالعه به احصاییه های قبلی وزارت، به اینجاکلک نماید .