گالری رسانه

مساعدت های ما درولایات

گزارش سفر معین پناهنده گان به ترکیه

مساعدت های ما درولایات

مساعدت های ما در ولایات

پنچ باب کلینیک در قندهار افتتاح شد

وزیر امور مهاجرین امور مهاجرین و عودت کنندگان

مساعدت های ما درولایات

یک هفته وزارت امور مهاجرین هفته دوم ماه جوزا سال 1400

تماس تیلیفونی وزیر امور مهاجرین

په دوو ولايتونوکې ۱۲۹۰ بېځايه شوو کورنيوسره مرستې وشوې.

دیدار وزیر امور مهاجرین با سفیر پاکستان

مساعدت های مادر ولایات

وزارت امور مهاجرین در یک هفته گذشته

۳۳ کورنيو سره په پادغيس کې مرستې وشوېيکشنبه د غبرګولي ۹مه

مساعدت های ما در ولایات

داووکلونو وروسته دلومړي ځل لپاره ١٠٠٠راستنېدونکو او بېځایه شوو کورنیو ته دنمرو دوېش لړۍ پیل شوه

Pagination