منوی اطلاعیه

بست های خالیهمه بست های خالی

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ - ۱۳:۲

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image

لایحه وظایف سرویر

 

عنوان وظیفه                    : سرویر

وزارت /اداره                   : امورمهاجرین وعودت کنندگان

محل وظیفه               : ( هرات، ننگرهار)

بست                        : 2        

گزارش دهی          : مسول مرکز مستفیدین برنامه حمایت تخنیکی برای احداث کنسرسیوم

………………….……………………………....

هدف وظیفه: جمع آوری ارقام حقیقی از سروی خانوار مستحقین زمین مطابق به روش سیستماتیک و معتبر

………………………………… . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ - ۱۳:۲

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image

بازنمایش همه

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ - ۱۳:۲

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image
پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ - ۱۳:۲

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image
پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ - ۱۳:۲

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image