اطلاعیه برای متقاضیان بست عضو مسلکی سروی

anwari_morr
یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۲ - ۹:۱۳

تاریخ نشر

تاریخ ختم

از تمامی متقاضیان محترم که در بست ۵ عضو مسلکی سروی ولایت کابل شارت لست گردیده اند، تقاضا به عمل میاید که مطابق جدول نشر شده (در هرتایم تعداد ۹۵ تن ) بانظرداشت شماره های ذکر شده؛ غرض امتحان به اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع سرک دارالامان کوچه سناتوریم، جنب شفاخانه افغان جاپان به تاریخ و ساعت معینه مراجعه نمایند.

-

مشاهده لیست