گزارش های ولایتی

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۳:۲۶

به تعداد ۴۰۰ فامیل در بغلان پول نقد دریافت نمودند

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بغلان باهمکاری موسسه ACTED برای ۴۰۰ خاواده بیجاشده در این ولایت مساعدت نقدی نمود.

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ - ۱۰:۳۹

بیجاشده ها در فراه بسته های صحی دریافت نمودند

آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت فره با همکاری موسسه DACAR برای ۹۲ خانواده بیجاشده در این ولایت مساعدت نمود.