گزارش های ولایتی

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۹/۱۶ - ۱۰:۳۰

به 677 خانواده درجوزجان پول نقد توزیع شد

ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت جوزجان به روز دوشنبه پانزدهم قوس سال روان از توزیع مساعدت نقدی برای 677 خانواده بیجاشده ناشی از جنگ در آن ولایت خبرداد.

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۹/۱۶ - ۱۰:۲۰

بیش از دو صد خانواده درفاریاب پول نقد دریافت نمودند

ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت فاریاب به روز دوشنبه پانزدهم قوس سال روان مساعدت نقدی برای 268 خانواده بیجاشده ناشی از جنگ و بی بضاعت در آن ولایت توزیع نمود.

دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۵ - ۲۳:۰

صدها خانواده بیجا شده در ولایت جوزجان مساعدت شد

دفترUNHCR درتفاهم با اداره امور مهاجرین ولایت جوزجان،۶۷۷ خانواده بیجاشده ازبرخی ولسوالیها، به مرکز آنولایت را به تاریخ ۱۴قوس مساعدت نمود.

یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۴ - ۱۱:۳۵

صد هاخانواده بیجاشده در ولایت پکتیکا مساعدت شد

برای 500 خانواده بیجا شده درولسوالی دیله ولایت پکتیکا، ازطرف وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان مواد خوراکی کمک شد.