گزارش های ولایتی

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۴ - ۲۳:۵

اخلی از پروژه نهایت آسیب پذیر (PSN ) ازجانب موسسه ORD درهماهنگی با اداره امورمهاجرین ولایت سرپل مساعدت شد

برای ۱۴ فامیل بیجاه شده داخلی از پروژه نهایت آسیب پذیر (PSN ) ازجانب موسسه ORD درهماهنگی با اداره امورمهاجرین ولایت سرپل مساعدت شد.

جمعه ۱۳۹۹/۲/۱۹ - ۰:۲۹

دهافامیل ردمرز شده درولایت سرپل مساعدت شد

اداره امورمهاجرین وعودت کنندگان ولایت سرپل، برای ۱۲۳ فامیل رد مرزشده ازایران ،مساعدت دفترIOM رابه تاریخ 17/2/1399 توزیع نمود.

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۷ - ۱۹:۲۲

برای ٢٠٠ فامیل بیجاشده درکابل کمک غذایی توزیع شد

 ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کابل، مساعدت موسسات Pennyappeal و ORCD را برای200 خانواده بی جاشده درکابل به تاریخ 16/2/1399توزیع نمود.

دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۵ - ۲۰:۹

برای 12 فامیل عودت کننده وبی جاشده درولایت بامیان مساعدت شد

اداره امور مهاجرین و عودت کنندگان بامیان با هماهنگی دفتر UNHCR و موسسه تطبیق کننده CAWC ، مبلغ113هزارافغانی را برای 3 فامیل عودت کننده، 4 فامیل بیجاشده و5 فامیل نهایت آسیب پذیر، به هدف بهبود زندگی آنها، ازطریق برنامه افراد

جمعه ۱۳۹۹/۲/۱۲ - ۱۹:۵۲

ده هاخانواده درولایت جوزجان مساعدت شد

برای 79 فامیل بیجاشده درولایت جوزجان، با هماهنگی ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان، مساعدت نقدی،غذایی و بسته های صحی توزیع گردید.

پنجشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۱ - ۱۸:۴۶

ده ها فامیل بیجاشده متضررازحوادث طبیعی درولایت کندز مساعدت شد

برای 49 فامیل بیجاشده متضررازحوادث طبیعی که قبلا توسط تیم های مشترک ریاست های امور مهاجرین، مبارزه با حوادث و موسسات همکاری سروی و شناسایی شده بودند، به تاریخ 11/2/1399مساعدت صورت گرفت.

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۹ - ۱۸:۳۴

بیجاشده های اخیردرولایت بادغیس مساعدت شد

 برای 18فامیل بیجاه شده جدید به مرکز ولایت باتدغیس به تاریخ 9/2/1399 مساعدت شد. این مساعدت برای هر خانواده مبلغ 18هزار افغانی بود که ازطرف دفتر IRC تهیه ودرهماهنگی با آمریت امور مهاجرین انولایت توزیع گردید.

یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۷ - ۱۶:۸

بیش از300 خانواده بی جاشده درولایت بلخ مساعدت شد

 مساعدت دفاترWFP وUNHCR، ازطریق ریاست امورمهاجرین ولایت بلخ، برای 334 خانواده بیجاشده ، به تاریخ 6/2/1399 درنواحی مختلف شهرمزارشریف توزیع شد.