گزارش های ولایتی

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۱۱:۴۵

به تعداد 37 تن برگشت کننده درولایت غور مواد غذایی دریافت نمودند

 

آمریت امورمهاجرین و عودت کننده گان ولایت غور باهمکاری موسسه محترم I.O.M برای تعداد 37 تن برگشت کننده مجرد ولسوالی های شهرک ،دولینه  ، دولت یار ،واطراف مرکز فیروزکوه  که ازکشور ایران به این ولایت رد مرزشده اند م