گزارش های ولایتی

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۱:۴۷

سیلاب درولایت پروان، خسارات هنگفت مالی را بارآورده است

ریزش باران وسرازیر شدن سیلاب، به تاریخ 12 اسد در ولایت پروان، بیش از 300باب منزل رهایشی،راه های مواصلاتی وده ها جریب زمین زراعتی راتخریب نموده است.

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۱:۴۷

برای ده ها خانواده در هلمند مساعدت صورت گرفت

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت هلمند به تاریخ ۸ اسد سال روان برای 5۶ خانواده بیجاشده ناشی از جنگ درآنولایت مساعدت نمود.

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۱:۴۷

بیشتر از دو صد خانواده در بغلان مساعدت شد.

235 فامیل بی جاشده درولایت بغلان به تاریخ 14 اسد سال روان بسته های کمکی دفتر WFPرا از طریق اداره امور مهاجرین انولایت دریافت نمودند.

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۱:۴۷

توزیع مساعدت برای هزارها خانواده درولایات پکتیا ولوگر آغازشد

توزیع بسته های بهداشتی برای 3هزارو200 خانواده بیجاشده درولایات پکتیا ولوگر، ازجانب کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ،درهماهنگی با اداره امور مهاجرین آنولایات به تاریخ 14 اسد آغاز شد.

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۳ - ۱۴:۲

سیلاب درولایت پروان، خسارات هنگفت مالی را بارآورده است

 

ریزش باران وسرازیر شدن سیلاب، به تاریخ 12 اسد در ولایت پروان، بیش از 300باب منزل رهایشی،راه های مواصلاتی وده ها جریب زمین زراعتی راتخریب نموده است.