د مرستو شمیر

   

د دې میاشتې شمیر

ټولټال

۸۹۹۴۰

۱,۴۳۷,۹۱۷   کورني