د خبر رسونې سرچينې

                                                                                                                              

# عنوان دانلو
1  د خبر رسونې د مسؤلينو سره اړيکه وګورئ 
2

اطلاعاتو ته د لاس رسي کړنلاره او لارښوونه 

وګورئ
3

دطلاعاتو ته د غوښتونکي انلان فورم

وګورئ

4 د خبر رسونی در راپور سرچینی ۱۳۹۹

وگورئ

  ۱۳۹۸ د خبر رسونی د راپور سرچینی وگورئ