د وزارت مطبوعاتي ټیم سره اړیکه

نوم

دنده

بریښنالیک او د اړیکې شمیره

عبدالمطلب حقاني

د اطلاعاتو او عامه اړیکو آمر او د وزارت ویاند

0780576748

mutalibhaqqani@gmail.com