مختصری بر پیشنۀ وزارت

 

           بعد از آنکه رژیم وقت در سال 1365 خورشیدی مطابق 1986 میلادی ، پیروزی جهاد بر حق ملت مسلمان افغانستان را نه تنها محسوس ، بلکه هر چه بیشتر حتمی می دانست ، خواست تا یک بار دیگر این ملت مجاهد را زیر عنوان به اصطلاح آشتی ملی اغفال و برای عمر بپایان رسیده خویش ابقای حیات بخشد و هم اگر بتواند برای سقوط بدون شك  شان مانعي ايجاد نموده وهمزمان امور مربوط این  پروسه یک جانبه را از طریق اداره ئي در داخل دولت پیش برده باشد ، كميته ئي را به همين منظور ايجاد نمود. كه بعداٌ اين كميته بنام اداره عودت مهاجرين مسمي گرديد.

     کمیته مذکوراز آن تاریخ الي سال 1369 خورشیدی مطابق 1990 میلادی تحت رهبری شورای وزیران فعالیت مینمود. وبعداٌ به سطح وزارت تحت عنوان امورمهاجرين وعودت كنندگان ارتقاء داده شد.

     خواست حكومت آنزمان طوري بود كه  با برقراری تماس های خویش با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان ، بتواندقناعت مليون ها مهاجر وپناهنده راكه ازاثر مظالم بيرحمانه و بي شمارآن رژيم ترك وطن نموده و در روشنائي هدايات الهي راه هجرت درپيش گرفته بودند ، فراهم ساخته و درراستاي کمک به برگشت کننده گان افغان و هم ادغام مجدد آنها کاری انجام دهد. که اين حركت غرض آلود به دلایل متعدد در آنزمان مؤثر واقع نگردیده ودست آوردي درقبال نداشت تا اينكه رژيم كمونيستي وابسته به اتحادجماهيرشوروي وقت سقوط نمود.

     بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توسط مجاهدین در سال 1371 خورشیدی مطابق 1992 میلادی ، در بخش ساختار تشکیلاتی دولت اسلامی افغانستان ، وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان مجدداً ایجاد و عملاً به فعاليت آغاز نمود که دست آورد های چشمگیر در عرصه های مختلف امور مربوط  و به ویژه درراستاي عودت داوطلبانه مهاجرين راداشته است. واين روندالی روی کار آمدن ، طالبان به سرعت ادامه داشت.

     این وزارت در زمان طالبان به تغیرات جدي تشکیلاتی  مواجه گرديد ، ابتداء از سطح وزارت به درجه ریاست تنزیل داده شد و بعداٌ برای مدتی به وزارت شهدا و معلولین مدغم گردید. ودراین مقطع زمانی پروسه عودت نه تنها متوقف بلکه سلسله مهاجرت هاوبيجاشدن ها به شدت دوباره آغاز شد.

    با سقوط رژیم طالبان در ماه قوس سال 1380 خورشیدی مطابق 2001 میلادی، به اساس موافقتنامه بین المللی (بن) مؤرخ 14/ 9 / 1380 خورشيدي مطابق 5 دسمبر2001 ميلادي و روی کار آمدن اداره مؤقت در افغانستان این اداره در تشکیلات  دولتی بار دیگر به حیث یک وزارت مستقل تحت عنوان(امور مهاجرین و عودت کننده گان) احياگرديد. وازهمان آوان تا اکنون فعالیت دارد .

     اين وزارت بمنظورنايـــل آمـــدن وبرآورده شدن هرچه بهتراهــداف استراتيژيك وتطبيق پلان هاي ازقبل پيش بين شده كــوتاه مدت ، مــيان مدت وطويـــل المدت خـــود ، درراستاي رســيدگي به تمامي موارد مربوط بهعودت كننده گان وبيجاشده گـــان داخلي، به حيث يك اداره مستقل درمركز وواحدهاي دومي در34 ولايت كشور به سطح ریاست ها.آمریت ها وهمچنان نمایندگی های امورمهاجرین را درشهرهای پشاور،اسلام آباد وکویته پاكستان، درشهرهاي زاهدان ، مشهد و تهران، پایتخت ايران و همچنان دریونان و ترکیه دارد .

از بدوايجاد اين اداره درسطح يك كميته الي اكنون كه درسطح وزارت فعاليت دارد ذوات آتي باالترتيب ، دررهبري آن قرار داشته وانجام مسؤليت نموده اند :

شماره

اسم مسوول

سال های خدمت

نام اداره

 1.  

جنرال محفوظ

1365

مسوول کمیته

 1.  

محمد حسن شرق

1366 ـ 1367

رییس اداره عودت و مهاجرین

 1.  

داکتر جلال

1367

رییس اداره عودت و مهاجرین

 1.  

عبدالغفار فراهی

1367

//

 1.  

سید اکرام پیگیر

1367 _ 1369

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان

 1.  

فتح محمد ترین

1369 _ 1371

//

 1.  

محمد انور جکدلک

1371 به مدت شش ماه

//

 1.  

رحمت الله واحد یار

1371

//

 1.  

فاروق اعظم

1372

//

 1.  

محمد اشرف ایمانی

1372 مدت شش ماه

//

 1.  

میرا جان سهیقی

1372 _ الی 1375

//

 1.  

مولوی عبدالستار

1375 به مدت چهار ماه

//

 1.  

مولوی عبدالرقیب

1375

منحیث وزیر در در حالیکه به وزارت شهدا و معلولین مدغم شده بود

 1.  

سارنپوه عنایت الله نظری

1380_ 1383

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان

 1.  

دوکتور محمد اعظم دادفر

1383 _ 1385

//

 1.  

استاد محمد اکبر اکبر

1385 _ 1386

//

 1.  

شیر محمد اعتباری

1386

//

 1.  

عبدالکریم برهاوی

1386 _ 1388

//

 1.  

انجنیر عبدالرحیم

1388 _ 1389

//

 1.  

داکتر جماهیر انوری

1389 _ 1393

//

 1.  

الحاج فضل احمد عظیمی

1393 مدت دوماه و دو روز

//

 1.  

سید حسین عالمی بلخی

1393 _ 9 سنبله 1399

//

 1.  

نور الرحمن اخلاقی

10سنبله 1399 الی 24 اسد1400

//

 1.  

الحاج خلیل الرحمن حقانی

16 سنبله 1400 تا اکنون

//