ریاست های مرکزی

                معلومات در مورد ریاست دفتر  
ګڼه معرفی ریاست طرزالعمل ریاست پلان سال ۱۴۰۲ پلان ها
۱ Download Download Download Download
         معلومات در مورد ریاست اطلاعات و ارتباط عامه  
ګڼه معرفی ریاست طرزالعمل ریاست پلان سال ۱۴۰۲ پلان ها
۲ Download Download Download Download
         معلومات در مورد ریاست حمایت حقوقی  
ګڼه معرفی ریاست طرزالعمل ریاست پلان سال ۱۴۰۲ پلان ها
۳ Download Download Download Download
         معلومات در مورد ریاست منابع بشری  
ګڼه معرفی ریاست طرزالعمل ریاست پلان سال ۱۴۰۲ پلان ها
۴ Download Download Download Download
          معلومات در مورد ریاست خدمات شهرکها  
ګڼه معرفی ریاست طرزالعمل ریاست پلان سال ۱۴۰۲ پلان ها
۵ Download Download Download Download
          معلومات در مورد ریاست تشویق عودت داوطلبانه  
ګڼه معرفی ریاست طرزالعمل ریاست پلان سال ۱۴۰۲ پلان ها
۶ Download Download Download Download
       معلومات در مورد ریاست پلان و پالیسی  
ګڼه معرفی ریاست طرزالعمل ریاست پلان سال ۱۴۰۲ پلان ها
۷ Download Download Download Download
       معلومات در مورد ریاست تفتیش داخلی  
ګڼه معرفی ریاست طرزالعمل ریاست پلان سال ۱۴۰۲ پلان ها
۸ Download Download Download Download
      معلومات در مورد ریاست عودت و ادغام مجدد  
ګڼه معرفی ریاست طرزالعمل ریاست پلان سال ۱۴۰۲ پلان ها
۹ Download Download Download Download
      معلومات در مورد ریاست دعوت و ارشاد  
ګڼه معرفی ریاست طرزالعمل ریاست پلان سال ۱۴۰۲ پلان ها
۱۰ Download Download Download Download
      معلومات در مورد ریاست وضعیت به بیجاشده گان داخلی  
ګڼه معرفی ریاست طرزالعمل ریاست پلان سال ۱۴۰۲ پلان ها
۱۱ Download Download Download Download
      معلومات در مورد ریاست رسیده گی  به وضعیت بیجاشده گان داخلی  
ګڼه معرفی ریاست طرزالعمل ریاست پلان سال ۱۴۰۲ پلان ها
۱۲ Download Download Download Download
      معلومات در مورد ریاست تکنالوژی معلوماتی  
ګڼه معرفی ریاست طرزالعمل ریاست پلان سال ۱۴۰۲ پلان ها
۱۳ Download Download Download Download
      معلومات در مورد ریاست کمک به مساعدت ها   
ګڼه معرفی ریاست طرزالعمل ریاست پلان سال ۱۴۰۲ پلان ها
۱۴ Download Download Download Download
      معلومات در مورد ریاست مالی و اداری  
ګڼه معرفی ریاست طرزالعمل ریاست پلان سال ۱۴۰۲ پلان ها
۱۵ Download Download Download Download
      معلومات در مورد آمریت تدارکات  
ګڼه معرفی ریاست طرزالعمل ریاست پلان سال ۱۴۰۲ پلان ها
۱۶ Download Download Download Download
      معلومات در مورد آمریت هماهنگی با امور ولایات  
ګڼه معرفی ریاست طرزالعمل ریاست پلان سال ۱۴۰۲ پلان ها
۱۷ Download Download Download Download
      معلومات در مورد آمریت دیاسپور(کدرهای مسلکی)  
ګڼه معرفی ریاست طرزالعمل ریاست پلان سال ۱۴۰۲ پلان ها
۱۸ Download Download Download Download
      معلومات در مورد ریاست تحقیق و اداره سیستم معلوماتی  
ګڼه معرفی ریاست طرزالعمل ریاست پلان سال ۱۴۰۲ پلان ها
۱۹ Download Download Download Download