اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۱۵:۴۰
Background image

ده هاخانواده درولایت بادغیس مساعدت شد

برای86فامیل بیجاه شده به مرکز ولایت بادغیس ازطریق اداره امورمهاجرین آنولایت به تاریخ30/2/1399 مساعدت گردید.

این خانواده ها باشنده های اصلی قریه آکازی ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس اند. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۳۰ - ۱۶:۴۰
Background image

دفتر ZOA ، سرپناه۳۶ فامیل بیجا شده را درولایت سرپل ترمیم می نماید.

به اساس تفاهم که میان اداره امورمهاجرین ولایت سرپل ودفتر ZOAT، صورت گرفته است، برای ترمیم هرباب شلتر، 26 هزارو500افغانیدردو قسط، ازجانب دفتر یادشده برای مسکونین 36 شلترتوزیع می شود.

دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۹ - ۸:۴۰
Background image

دکتور عالمه معین امور پناهندگان وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان و رئیس گروپ مشترک کاری و تطبیقی سند راهکارمشترک پیرامون مسایل مهاجرت (JWF) و همچنان رئیس هیأت گفتگو کننده جانب افغانستان با جانب اتحادیه اروپا

دکتور عالمه معین امور پناهندگان وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان و رئیس گروپ مشترک کاری و تطبیقی سند راهکارمشترک پیرامون مسایل مهاجرت (JWF) و همچنان رئیس هیأت گفتگو کننده جانب افغانستان. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۸ - ۲۲:۱۸
Background image

برای ده ها خانواده بیجاشده درولایت کاپیسا نان خشک توزیع می شود

220فامیل بیجاشده مستقردرمرکزولایت کاپیسا ، روزانه ازطریق شاروالی محمود راقی نان خشک را دریافت می نمایند. خانواده های یادشده ازطرف اداره امورمهاجرین آنولایت به شاروالی محمود راقی معرفی. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۸ - ۱:۳
Background image

نتیجه تلاش های وزارت برای بهبود وضعیت اداری و مدیریت مهاجرت

 بخش ششم

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طی پنج سالگذشته حکومت وحدت ملی فعالیت های موثری را انجام داده است، خلاصه دستاوردهای این وزارت در یک جلد کتاب چاپ شده و سافت آن نیز در از طریق. . .

جمعه ۱۳۹۹/۲/۲۶ - ۲۳:۱۷
Background image

دوکتور عالمه، معین امور پناهندگان دروزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان جلسۀکمیتۀ اتباع، مرزی و مبارزه با مواد مخدر، را که با جانب ایران چند سال قبل توافق شده بود، دایر نمود.

 

در این جلسه نماینده گان وزارت های امور خارجه، داخله، دفاع، کار و امور اجتماعی نیز اشتراک داشتند، نمایندگان ادارات متذکره از تحقق توافقات مرتبط به ساحه کاری خویش گزارش ارائه نمودند.. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۵ - ۲۲:۵۲
Background image

بیش از200 باب شلتر(سرپناه) درجریان سالروان میلادی، برای بیجاشده ها درولایت بلخ اعمار میشود

 به اساس معلو مات اداره امور مهاجرین ولایت بلخ، دردیدار که میان سیدمحمدمسعود قادری ریس امور مهاجرین وعودت کننده گان وسایر مسوولین آن اداره با فردین حفیظی مسوول تطبیق برنامه های. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۵ - ۱۴:۴۹
Background image

دها ها فامیل عودت کننده ، ردمرزشده وبیجاشده درولایت بلخ کمک شد برای260 خانواده

برای260 خانواده عودت کننده، ردمرزشده ازایران وبیجاشده ها، ازطریق اداره امور مهاجرین بلخ به تاریخ 24 ثورسالروان مساعدت شد.

این مساعدت به هریک ازفامیلهای عودت کننده وردمرزشده شامل50 کیلو. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۵ - ۱۴:۲۹
Background image

شبکه های آبرسانی سیسیتم سولری دردوشهرک مهاجرین ولایت بلخ افتتاح شد

 

دو سولر پمپ معه ذخایرآب، اعماردیواراحاطوی وشبکه آبرسانی آن درشهرک رهایشی قالین بافان ویک باب سولر پمپ درشهرک کمپ سخی به کمک دفا ترORD وUNHCR، اعماروبه تاریخ 24/2/1399، به بهره برداری. . .

Pagination