اونیزه

 
 #  اونیزه  دانلود 
۱ لومړئ ګڼه(وری) ۱۴۰۳  Download
۲ دوهمه ګڼه (وری)۱۴۰۳  Download
۳ درېيمه ګڼه (وری)۱۴۰۳  Download
۴ څلورمه ګڼه(غویی)۱۴۰۳  Download
۵ پنځه ګڼه(غویی)۱۴۰۳  Download
۶ شپږمه ګڼه(غویی)۱۴۰۳  Download
۷ اوومه ګڼه(غویي)۱۴۰۳  Download
۸ اتمه ګڼه(غويي)۱۴۰۳  Download
۹ نهمه ګڼه(غويي)۱۴۰۳  Download
۱۰ لسمه ګڼه(غبرګولی)۱۴۰۳  Download
۱۱ یولسمه ګڼه(غبرګولی)۱۴۰۳  Download
۱۲ دیارلسمه ګڼه(چنګاښ)۱۴۰۳  Download
۱۳    
۱۴    
۱۵    
۱۶    
۱۷    
۱۸