گزارش های ولایتی

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۱۴ - ۱۲:۹

برای 827 فامیل بیجاشده درکندز مواد غذایی توزیع شد

ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندز با همکاری دفترWFP  برای تعداد 827 فامیل بیجاشده مرکز و ولسوالی های ولایت کندزمواد غذایی یک ماهه مساعدت نمود.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۱۴ - ۱۱:۱۵

برای سه فامیل بیجاشده دارای نیازمندیهای خاص درولایت پنجشیرپول نقد توزیع شد

آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت پنجشیر باهمکاری موسسه UNHCR برای سه فامیل بیجاشده دارای نیازمندیهای خاص که قبلاسروی شده بودند پول نقد مساعدت نمود.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۱۴ - ۱۱:۹

ورکشاپ یک روزه درولایت پنجشیر تدویر یافت

آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت پنجشیرورکشاپ آگاهی دهی تحت عنوان "مواردفساد اداری،شناسایی عوامل فساداداری وراه بیرون رفت ازان" توسط سیدجاویدهاشمی رئیس دفتر،عضوکمیته اصلاح ومبارزه بافساداداری وزارت وسیدهاشم حسینی مشاورامورحقوقی وزارت امورمه