گزارش های ولایتی

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۲ - ۱۲:۰

برای 320 فامیل بیجاشده درولایت بغلان مواد غذایی کمک شد

ddd

ریاست امورمهاجرین  وعودت کننده گان ولایت بغلان باهمکاری موسسه محترم WFP برای تعداد 320 فامیل بیجاشده ناشی از جنگ وناامنی در این

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۲ - ۱۱:۵۸

فامیل های بیجاشده درولایت بغلان مواد غیرخوراکی دریافت نمودند

ssssss

ریاست امورمهاجرین  وعودت کننده گان ولایت بغلان باهمکاری موسسه محترم UNHCR برای تعداد 312 فامیل بیجاشده ناشی از جنگ وناامنی م