گزارش های ولایتی

شنبه ۱۳۹۹/۲/۶ - ۱۹:۴۵

توزیع صابون برای تعداد یکهزارو600 فامیل بیجاشده درولایت بادغیس آغازشد

به گفته مسوول اداره مهاجرین بادغیس، خانواده های یادشد ازاثرخشکسا لی ازمحلات مختلف آنولایت، به قلعه نو بی جا ودرکمپ مسکن گزین شده اند.

پنجشنبه ۱۳۹۹/۲/۴ - ۲۰:۵

بیش ازیکصد نفررد مرزشده به ولایت غورمساعدت شد

برای 129 نفرمهاجرردمرزشده بدون فامیل ازایران،به ولایت غورمساعدتنقدی صورت گرفت.

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۳ - ۲۱:۵۸

ده ها فامیل بی جاشده دربغلان مساعدت مالی را دریافت نمود

برای 218 خانواده بیجاشده درولسوالی بغلان مرکزی وساحات ناامن شهر پلخمری ولایت بغلان به تاریخ 3/2/1399 مساعدت شد.

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۳ - ۲۱:۵۸

ده ها فامیل بی جاشده دربغلان مساعدت مالی را دریافت نمود

برای 218 خانواده بیجاشده درولسوالی بغلان مرکزی وساحات ناامن شهر پلخمری ولایت بغلان به تاریخ 3/2/1399 مساعدت شد.