بیش از هزار تن  برگشت کننده اجباری از پاکستان،  از خدمات کمیته ها مستفید شدند

sadam_morr

به اساس گزارش کمیته های موظف کمیسیون عالی رسیده گی به حل مشکلات برگشت کننده گان اجباری در سرحدات یک هزار و ۳۶۵ تن درسرحدات کشور از خدمات کمیته های موظف مستفید شدند.

۱۰۱ خانواده شامل ۳۷۸ تن برگشت کننده اجباری، از سرحدات ولایات ننگرهار، قندهار، نمیروز،  هرات و پکتیکا، بتاریخ ۷ حوت از کشور پاکستان برگشت، ثبت بایومتریک و مساعدت شدند.

۲۵خانواده شامل ۱۴۴ تن به محلات اصلی شان انتقال و کرایه پرداخت شده، به ۹۶ خانواده کمک نقدی صورت گرفته، ۱۲۲ خانواده در کمپ موقت جابجاشده، ۸۴۳ تن مورد تداوی قرار گرفته، ۱۹۴ قطعه سیمکارت، بسته های غذای آماده، آب آشامیدنی، البسه زمستانی از جانب کمیته ها ی موظف در سرحدات ولایات یاد شده  توزیع شده است.

همچنان ازجانب کمیته های اطلاعات و محتسبین امر بالمعروف و نهی از منکر برای خانواده های یاد شده در مورد ثبت نام، انتقال، کمک مالی، اسکان کوتاه مدت و شناخت کشور، نظام اسلامی، هجرت، صبر و تحمل، آموزش و پرورش معلومات مفید به مهاجرین داده شد.

د ه ها تن که دارای اسناد حرفوی و مسلکی بودند شناسایی و برای  اطفال برگشت کننده در مورد مواد منفجره، نظافت، حفاظت و آگاهی عمومی ارایه شده داد و برنامه های بازی و سرگرمی نیز به منظور سلامت روان در اختیار آنان قرار گرفته است.