تعداد بیجاشده

   

ارقام بیجاشده ها در ماه اخیر

مجموع

199 خانواده 359,345 خانواده