تعداد بیجاشده

تعداد خانواده های بی جاشده در سال ۱۴۰۲

حمل

ثور

جوزا

سرطان

اسد

سنبله

میزان

عقرب

قوس

جدی

دلو

حوت

مجموعاٌ

۳۱۳

۲۰۲

۲۰۷

۱۳۵

۲۰۳

۹۶۷۵

۱۲۰

۹۹۲۳

۶۱۵

۱۵۲۹

۱۷۴

۱۱۱

۲۳۸۸۴

 

 

مجموع بی جاشده در سطح کشور ۳۸۰,۲۹۹خانواده