شماره های تماس مسوولین وزارت

شماره تماس و ایمیل آدرس مسوولین وزارت

شماره
نام وظیفه
شماره تماس

ایمیل آدرس
1 نور الرحمن اخلاقی وزیر وزارت 0704444044 n_akhlaqi@yahoo.com
2 ولی الله  جلال
معین مالی و اداری
0787947464 Walijalal14@gmail.com 
3 وفی الله کاکړ معین امور پناهندگان 0728287703 kakar@morr.gov.af
4 شیرعلم امله وال
معین پالیسی وتطبیق برنامه ها 
0788536373 amlawal203@yahoo.com 


شماره تماس و ایمیل آدرس روسای مرکزی 

شماره نام وظیفه شماره تماس ایمیل آدرس
1 سید جاوید هاشمی رییس دفتر 0700983511  
2 جلاالدین وقاد . 0786582988  
3 سید محمد تقی سادات  سرپرست ریاست مالی و اداری 0782380040  
4 سلطان علی جاوید رییس پالیسی و پلان 0799036456  
5 اسلام الدین جرات رییس اطلاعات و ارتباط عامه 0798606010  
6 علی رضا موحدی رییس تحقیق و معلومات مهاجرین 0774821976  
7 عبدالخالق موسوی  رییس منابع بشری 0793258702  
8 غلام مرتضی رسولی ریاست حمایت حقوقی  0788880654  
9 عبدالستار فرزان رییس تفتیش داخلی 0783013090  
10 سید مظفر حسینی رییس ریاست تشویق عودت داوطلبانه 

0796059771

0780599599

 
11 محمد آصف صالحی  رییس خدمات شهرک ها 0794860884  
12 رحمت الله حکمی رییس عودت و ادغام مجدد 

0747235652

0744443858

 
13   رییس رسیدگی به وضعیت بی جاشدگان داخلی    
14 محمدنعیم کاکر رییس دریافت راحلهای دایمی 0700708703  
15 . رییس دیاسپورا .  
16   رییس نظارت و ارزیابی .  
17   آمریت ارتباط و هماهنگی ولایات .  
18   آمریت جندر .  
19   آمریت تدارکات    

شماره تماس و ایمیل آدرس روسا و آمرین ولایات 

شماره نام وظیفه شماره تماس ایمیل آدرس
1 احمد جواد شهزاد رییس امور مهاجرین ولایت کابل 0748343434 jawad.shahzad@morr.gov.af
2 دوست محمد نایاب  کندهار 0795533190 dostnayaab@gmail.com
3 قاری نجیب  ننگرهار 0795868686 dorrnangarhar@gmail.com
4 سید مسعود قادری بلخ 0790446890 masoodqadery@gmail.com
5 غلام سخی رسول کندز 0774479046 kunduz@morr.gov.af
6 انجنیر عبدالواحید کریمی پروان 0700745294 abdulwahedkarimi@yahoo.com
7 غلام فاروق محمدی  فاریاب 0772440911 gfarooqm@gmail.com
8 عبدالحمد اقبال سرپل 0744492583 Abdulahmad.iqbal777@gmail.com
9 سفر خان زابل 0780626770 Sadat.nisari@gmail.com
10 عبدالظاهر بادغیسی بادغیس 0700694830 badghisy@gmail.com 
11 محمد قسیم ملک زاده کاپیسا 0744454359 Kapisa@morr.gov.af
12 انجنیر عبیدالله  پکتیا 0703334027 marhonyobaidullah@gmail.com
13 زمریالی فضل یار پکتیکا 0777766299 Zma.fazalyar@gmail.com
14 عبدالمالک رستمی  جوزجان 0780047786 Rostami.af@gmail.com
15 عبدالروف غفوری غور 0777252534

Ghafory.rrd@gmail.com

16 عبدالواحد طیبی  بدخشان 0700737317 Ab.wahidtayebi@yahoo.com
17 عبدالقهار دوست ارزگان 0778899345 s.zakizaki2020@gmail.com
18 ضیا الله  نورستان 0706174317 ziaullahnuristani@gmail.com
19 سید ابراهیم هاشمی دایکندی 0774990889 Hashimi-iec@yahoo.com
20 عبدالخالق احمدی غزنی   Ghazni.morr@gmail.com
21 نقیب الله زمریالی  هلمند 0791806602 Helmand.dorr@gmail.com
22 نوراحمد صالحی لوگر 0744797913 Dorr.loga@yahoo.com
23 سید کمال حسینی  سمنگان 0799696464 Samangan.morr@gmail.com
24   خوست   Khos.dorr@gmail.com
25   هرات  

Herat.doee01@gmail.com

26 شاکر الله شاکر لغمان 0777603813

Eng_shakir123@yahoo.com

27 انجنیرعبدالمجید پنجشیر 0744942861 Panjshir.morr@gmail.com
28 سید مرتضی همدرد تخار 0700731112 yasin.labib@yahoo.com
29 حفیظ الله سرخرودی میدان وردگ 0771200012 mwp.refuges@gmail.com  
30 عبدالرشید صافی کنر 0775064361 dorr.kunar@gmail.com 
31 نجیبه معصومی بامیان 0776998103 dorrbamyan@yahoo.com 
32 سلیم قاضی خیل نیمروز 0781135529 Dorr.department@gmail.com
33 رحم الدین  فراه 0797411440 Rahmudin_reggival@yahoo.com
34 شریف الله شفق بغلان 0706567940

baghlan@morr.gov.af

Sharif shafaq@yahoo.com

شماره تماس و ایمیل آدرس اتشه های امور مهاجرین در خارج از کشور

شماره نام وظیفه شماره تماس ایمیل آدرس
1   اتشه مهاجرین مقیم اسلام آباد    
2 سید ذبیح الله واحدی معاون اتشه امور مهاجرین مقیم اسلام آباد 923025511166+  
3 لعل زمان مهمند اتشه امور مهاجرین مقیم خیبرپښتونخوا 0093731238822 نمبر واتسب 
4 سید جاوید کاظمی کویته  0093785245664 //
5 سید روح الله هاشمی تهران 00989373333840  
6 محمد انور قمبری زاهدان 0093782800787  
7 فرزانه رشید رحیمی اتشه امور مهاجرین مقیم ترکیه

905385018824+

Refugeesattache.tr@gmail.com

8 فیض الرحمان خدام  اتشه امور مهاجرین مقیم یونان 00306982374754
khaddamfaizurrahman@gmail.com