شماره های تماس مسوولین وزارت

شماره تماس و ایمیل آدرس مسوولین وزارت

شماره
نام وظیفه
شماره تماس

ایمیل آدرس
1 نور الرحمن اخلاقی سرپرست و نامزاد وزیر وزارت 0704444044 n_akhlaqi@yahoo.com
2 احمد ولی حکمی
معین مالی و اداری
0700292026 hakami@morr.gov.af
3 وفی الله کاکړ معین امور پناهندگان 0728287703 kakar@nsc.gov.af
4 .
معین پالیسی و پلان
   


شماره تماس و ایمیل آدرس روسای مرکزی 

شماره نام وظیفه شماره تماس ایمیل آدرس
1 سید جاوید هاشمی رییس دفتر 0700983511  
2 جلاالدین وقاد رییس اداری 0786582988  
3 سید محمد تقی سادات  رییس مالی و حسابی 0782380040  
4 سلطان علی جاوید رییس پالیسی و پلان 0799036456  
5 محمد همایون یونسی رییس ارتباط خارجه 0700216452  
6 اسلام الدین جرات رییس اطلاعات و ارتباط عامه 0798606010  
7 علی رضا موحدی رییس تحقیق و معلومات مهاجرین  0774821976  
8 عبدالخالق موسوی رییس منابع بشری 0793258702  
9 غلام مرتضی رسولی ریاست حمایت حقوقی  0788880654  
10 عبدالستار فرزان رییس تفتیش داخلی 0783013090  
11 سید مظفر حسینی رییس عمومی عودت  0796059771  
12 محمد آصف صالحی  رییس خدمات انجنیری .  
13 رحمت الله حکمی رییس عودت و ادغام مجدد  0747235652  
14 حمید افغان رییس پاسخدهی بیجاشدگان 0796669745  
15 محمدنعیم کاکر رییس دریافت راحلهای دایمی 0700708703  
16 محمدعمر معروفی کلیم رییس هماهنگی ولایات 0799755403  

شماره تماس و ایمیل آدرس روسا و آمرین ولایات 

شماره نام وظیفه شماره تماس ایمیل آدرس
1 احمد جواد شهزاد رییس امور مهاجرین ولایت کابل 0748343434 jawad.shahzad@morr.gov.af
2 دوست محمد نایاب  کندهار 0795533190 dostnayaab@gmail.com
3 قاری نجیب  ننگرهار 0795868686  
4 سید مسعود قادری بلخ 0790446890 masoodqadery@gmail.com
5 غلام سخی رسول کندز 0774479046  
6 انجنیر عبدالواحید کریمی پروان 0700745294  
7 غلام فاروق محمدی  فاریاب 0772440911  
8 عبدالحمد اقبال سرپل 0744492583  
9 سفر خان زابل 0780626770  
10 عبدالظاهر بادغیسی بادغیس 0700694830 badghisy@gmail.com 
11 محمد قسیم ملک زاده کاپیسا 0744454359  
12 انجنیر عبیدالله  پکتیا 0703334027  
13 زمریالی فضل یار پکتیکا 0777766299 office : paktika.dorr@gmail.com - --Privet: zma.fazalyar@gmail.com
14 عبدالمالک رستمی  جوزجان 0780047786 rustamy.af@gmail.com
15 عبدالروف غفوری غور 0777252534

Ghafory.rrd@gmail.com

16 عبدالواحد طیبی  بدخشان 0700737317  
17 عبدالقهار دوست ارزگان    
18 ضیا الله  نورستان 0706174317  
19 سید ابراهیم هاشمی دایکندی 0774990889  
20 عبدالخالق احمدی  غزنی 0791901813  
21 نقیب الله زمریالی  هلمند 0791806602  sayedmohammad.ramin@gmail.com
22 نوراحمد صالحی لوگر 0744797913 Logar.morr@gmail.com
23 سید کمال حسینی  سمنگان 0799696464 Samangan.morr@gmail.com
24 محمد هاشم حلیم  خوست 0748840186 Khos.dorr@gmail.com_hashim.halim29@gmail.com
25 سید جاوید نادم هرات 0794149000

Herat.doee01@gmail.com

26 شاکر الله شاکر لغمان 0777603813

Eng_shakir123@yahoo.com

27 انجنیرعبدالمجید پنجشیر 0744942861  
28 سید مرتضی همدرد تخار 0700731112 yasin.labib@yahoo.com
29 محمد شفیق میدان وردگ 0786325321 mwp.refuges@gmail.com  
30 عبدالرشید صافی کنر 0775064361 .dorr.kunar@gmail.com 
31 عزیزالله امین  بامیان 0744550074 dorrbamyan@yahoo.com 
32 سلیم قاضی خیل نیمروز 0781135529  
33 رحم الدین  فراه 0797411440  
34 محمد نعیم کاکړ بغلان 0700708703

baghlan@morr.gov.af _baghlan.morr12@gmail.com_sharif_shafaq@yahoo.com

شماره تماس و ایمیل آدرس اتشه های امور مهاجرین در خارج از کشور

شماره نام وظیفه شماره تماس ایمیل آدرس
1   اتشه مهاجرین مقیم اسلام آباد    
2 سید ذبیح الله واحدی معاون اتشه امور مهاجرین مقیم اسلام آباد 923025511166  
3   اتشه امور مهاجرین مقیم خیبرپښتونخوا    
4 سید ابراهیم حجازی   989373333840  
5 مرتضی خرمی   989010745808  
6 سید اسدالله حیدری   989125577835  
7 فرزانه رشید رحیمی اتشه امور مهاجرین مقیم ترکیه 905386316029  
8 فیض الرحمان خدام  اتشه امور مهاجرین مقیم یونان   r.attache.gre19@gmail.com