گزارشات وپلان سالانه وزارت

                                                                                                                              

# فاعیل دانلو
1 خلاصه گزارش پنجساله به ولسی جرگه جلسه استماعیهمورخ  25/سرطان/1399 Download
2

گزارش  کار کرد های پنج ساله وزارت از ۱۳۹۴ـــ۱۳۹۸

Download
3

گزارش مالی و بودیجوی سال ۱۳۹۸

Download
4

قطیعه بودجه ی عادی و انکشافی ۱۳۹۸قطیعه بودجه ی عادی و انکشافی ۱۳۹۸

Download
5 پلان سال مالی ۱۳۹۸ وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان Download
  گزارش سال مالی ۱۳۹۸ وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان  Download
  گزارش از وضعیت مهاجرین،عودت کنندگان وبیجاشدگان داخلی در جلسه استماعیه ولیسی جرگه۳۰سنبله۱۳۹۸ Download
  خلاصه گزارش کارکرد های سال ۱۳۹۷ وزارت Download