گزارشات وپلان سالانه وزارت

                                                                                                                              

# فاعیل دانلو
1 پلان سال مالی 1398 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان Download
2

گزارش فعالیتها و دستاورد های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طی سال مالی 1398

Download
3

خلاصه گزارش کارکرد های سال 1397 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

Download
4

گزارش ربع اول سال مالی۱۳۹۸ وزارت 

Download
5 گزارش از وضعیت مهاجرین، عودت کنندگان و بی جاشدگان داخلی در جلسه استماعیه ولسی جرگه Download