گزارشات وپلان سالانه وزارت

                                                                                                                              

# فاعیل دانلو
1 پلان سال مالی 1398 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان Download
2

خلاصه گزارش کارکرد های سال 1397 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

Download
3

گزارش ربع اول سال مالی۱۳۹۸ وزارت 

Download