تماس با تیم مطبوعاتی وزارت

بربنیاد فقره چهارم حکم ریاست جمهوری در مورد تسریع روند دسترسی به اطلاعات، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان چهارتن از مسولین این وزارت را بمنظور اطلاع دهی بهتر و به موقع ویک نفر دیگر را به منظور هماهنگ کننده تیم مطبوعاتی مذکور معرفی نماید.


  1. اسلام الدین جرآت ، رئیس اطلاعات وسخنگوی، شماره تماس 0798606010،باایمیل Islam.jurat@gmail.com
  2. مهر خدای صبار،رئیس عموی رسیده گی به وضعیت بیجاشده گان ،شماره تماس 0770000515 باایمل  Emergency.morr@gmail.com
  3. رضا "باهر" معاون سخنگوی شماره تماس   /0782909126وایمل ادرس rezabaher2014@gmail.com
  4. سید سجاد صمیم مدیر عمومی ارتباط خارجه ریاست اطلاعات وارتباط عامه وهماهنگ کننده تیم مطبوعاتی وزارت شماره 0796646288 /media@morr.gov.af