تماس با تیم مطبوعاتی وزارت

اسم

وظیفه

شماره تماس و ایمیل آدرس

عبدالمطلب حقاني

رییس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگوی وزارت

0780576748

mutalibhaqqani@gmail.com

نمبر

واتساب

0708557738