نشست‌ کميته ادغام مجدد ولایتی در ولایت جوزجان برگزارشد

sadam_morr
-

هفتمین جلسه‌ کميته ادغام مجدد ولایتی ولایت جوزجان تحت ریاست رئيس امورمهاجرین وعودت‌کننده‌گان، با اشتراک نماینده گان ادارات دولتی و موسسات ملی و بین المللی بتاریخ ۷ حوت برگزارشد.

ملا امان الله طلحه رئیس مهاجرین ارقام عودت کنندگان که در این اواخر ثبت سیستم ریاست مهاجرین گردیده است برای اشتراک کنندگان ارائه نمود.

هدف این جلسه سروی و شناسایی فامیل های عودت کننده در مرکز شهر شبرغان و ولسوالی ده گانه ولایت جوزجان که مسکن گزین شده است میباشد.

در این نشست فیصله بعمل آمده که  تیم های مشترک ایجاد تا پروسه سروی آغاز گردد.