به صدها خانواده در هلمند کمک نقدی و غیر خوراکی صورت گرفت

sadam_morr
-

برای 915 خانواده نیازمند و بیجاشده ولسوالی ها و مرکز ولایت هلمند، روز چهارشنبه 5 دلو از جانب نهاد های همکار کمک نقدی و غیر خوراکی توزیع شد.

در جریان کمک یادشده به هریک از 415 خانواده مبلغ 700 دالر امریکایی از جانب اداره پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) و به 500 خانواده دیگر در بخش دامداری کمک صورت گرفت که به هر خانواده 100 کیلو خوراکه حیوانی، ادویه حیوانی، 5 کیلو یوریا از جانب موسسه AAH  توزیع شد.  

جریان نیازسنجی و توزیع کمک های مذکور از سوی ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هلمند نظارت گردیده است.