بیش از دوهزار خانواده در برخی ولایت کشورکمک دریافت نمودند

sadam_morr
-

به اساس گزارش ریاست های امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایات تخار ، هلمند ، ننگرهار، ارزگان و لغمان برای 2 هزارو 569 خانواده بتاریخ اول قوس با همکاری موسسات همکار مساعدت صورت گرفت.

کمک مذکور به هریک از 800 خانواده در تخار مبلغ 275 دالر امریکایی ، به 739 خانواده در لغمان مبلغ 700 دالر امریکایی ، به 86 خانواده در هلمند مبلغ 700 دالر امریکایی  مساعدت اداره UNHCR، به 117 خانواده در ارزگان هر یک از 6 خانواده مبلغ 38 هزارو 384 افغانی مساعدت موسسه NRC  و111 خانواده مبلغ  420 دالر امریکایی مساعدت UNHCR ، 213 خانواده در ننگرهار یک بسته صحی مساعدت موسسه IOM را باهمکاری و هماهنگی ادارات امورمهاجرین ولایات یادشده دریافت نمودند.