د راستنیدونکو شمیر

   

د میاشتې اخرنی شمېر

ټولټال

۱۰۳۳۸۹تنه

۲,۹۱۸,۲۳۹کسان