لایحه وظایف مديريت عمومي هماهنگي جمعيت دياسپورا

sadam_morr
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۱۴:۲۵

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

پست­‌های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مديريت عمومي هماهنگي جمعيت دياسپورا

بست:

4

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت‌کنندگان

بخش مربوطه:

آمریت هماهنگی جمعیت دیاسپورا ریاست دیاسپورا معینیت امور پناهنده گان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

موقعیت پست:

مرکز وزارت

گزارشده به:

آمر هماهنگي جمعيت دياسپورا

گزارش­گیری از:

از کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

کود:

007-20-90-29

تاریخ بازنگری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................

هدف وظیفه: ايجاد هماهنگي از طریق شبکه ها و باشگاه های افغانی ميان نهادها و جمعيت‌هاي دياسپوراي افغاني.

.........................................................................................

صلاحیت و مسئولیت‌های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

ایجاد هماهنگی میان نهاد های ملی و دیاسپورای افغانی غرض حفظ هویت دیاسپورا افغانی، حفظ روابط اجتماعی و فرهنگی آسان تر برای آن ها از طریق رسانه های اجتماعی؛

تدویر ورکشاپ ها، سمینار ها و برنامه های فرهنگی با همکاری نهاد های ذیربط

ايجاد هماهنگي ميان زنان دياسپوراي افغاني براي مشاركت در توانمند سازي زنان افغانستان؛

ايجاد هماهنگي ميان انجمن‌ها، شوراها و گروه ‌هاي مختلف دياسپوراي افغاني براي سپردن تعهد بيشتر به وطن؛

سهمگیری فعال برای تدوین طرح استراتیژی کلی هماهنگی دیاسپورا؛

شریک سازی معلومات درباره فرصت‌ هاي سرمايه‌گذاري و بازرگاني در افغانستان با جامعه دیاسپورا به منظورتقویت توسعه ملی.

وظایف مدیریتی:

تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛

انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛

ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی:

تأمین ارتباط و هماهنگی با نهادهای ذیدخل غرض شناسائی دیاسپورای افغانی و جلب توجه آنها به فرهنگ، تمدن و انکشاف میهن شان در هماهنگی آمر مربوطه.

............................................................................

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های: ارتباطات، اقتصاد، مدیریت عمومی، حکومتداری، فلسفه، جامعه‌شناسی، روانشناسی، مردم شناسی،  اداره عامه، حقوق، علوم سیاسی، روابط بین الملل، پالیسی ادارۀ­ عامه، ادارۀ تجارت، مطالعات جهانی، از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.

تجربه کاری:

داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین­المللی داخل و یا خارج کشور.

مهارت‌های لازم:

تسلط به یکی از لسان ‌های رسمی کشور (پشتو یا دری) و  آشنائی (تحریر و تکلم ) به لسان انگلیسی.

مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛

(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، می توانند لایحه وظایف بست متذکره را از سایت وزارت بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به ایمیل آدرس Vacancies.morr@gmail.com  قبل از تاریخ7 ثور 1400 ارسال نمایند، بعد از تاریخ ختم اعلان فورمه ها پزیرفته نمی شود.

دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی