گزارش های ولایتی

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۱:۱۸

برای ۱۰۵ فامیل در فاریاب مساعدت غذایی وغیر غذای صورت گرفت

ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت فاریاب به همکاری مالی دفتر WFP و دفتر حمایه اطفال برای ۱۰۵ فامیل بیجاشده در این ولایت مساعدت غذایی وغیر غذایی نمود.

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۱:۱۷

به تعداد۳۳ فامیل در بادغیس بسته وسایل منزل دریافت نمودند

آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت بادغیس با همکاری دفتر UNICEF برای ۳۳ فامیل بیجاشده در این ولایت مساعدت غیرخوراکی نمود.

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۱:۱۷

برای ۲۰۵ فامیل در کنر البسه زمستانی توزیع گردید

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت کنر با همکاری موسسه IMC برای ۲۰۵ فامیل بیجاشده ناشی از جنگ وناامنی ها در این ولایت مساعدت نمود.

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۱:۱۷

به تعداد ۷۵ فامیل در قندهار از کمک ها مستفید شدند

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت قندهار با همکاری موسسات WFP, DRC, DACAAR و UNICIF برای ۷۵فامیل بیجاشده ولسوالی شاه ولی کوت مساعدت نمود .

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۱:۱۷

برای ۷ فامیل بی بضاعت در لوگرپول نقد توزیع گردید

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت لوگر به تاریخ ۲دلو سال روان با همکاری اداره مبارزه با حوادث طبیعی این ولایت برای۷ فامیل بی بضاعت مساعدت نقدی نمود.

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۱:۱۷

از کارکرد های ریاست مهاجرین کابل تقدیر بعمل آمد

شورای ملی از کارکردها و فعالیت‌های مؤثر و نتیجه‌بخش رئیس امورمهاجرین وعودت کنندگان ولایت کابل بخاطر رسیدگی بهتر وبموقع برای بیجاشدگان داخلی وعودت کنندگان تقدیر بعمل آورد.

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۱:۱۷

به تعداد ۱۹۷ خانواده بیجاشده در پروان از مساعدت نقدی مستفید گردیدند

ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت پروان با همکاری موسسه IOM برای ۱۹۷خانواده بیجاشده در این ولایت پول نقد توزیع نمود.