گزارش های ولایتی

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۹:۳۸

به 62 خانواده بیجاشده در فراه مدد رسانی شد

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فراه روز چهارشنبه 26سنبله سال روان به 62 خانواده بیجاشده در آن ولایت بسته کمکی مواد غذایی توزیع کرد.

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۹:۳۵

به 69 فامیل بیجاشده داخلی در جوزجان کمک شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت جوزجان، چهارشنبه 26سنبله سال روان به 69 خانواده بیجاشده ناشی ازجنگ در آن ولایت بسته کمکی خوراکی و غیر خوراکی توزیع نمود.

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۹:۳۵

به بیش از یکصد خانواده متضرر از سیلاب های اخیر در پنجشیر مدد رسانی شد

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پنجشیر روز چهارشنبه 26سنبله سال روان به 129 خانواده بیجاشده ناشی از سیلاب های اخیر در آن ولایت مساعدت خوراکی نمود.

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ - ۹:۳۵

بیجاشده گان و آسیب دیدگان حوادث طبیعی در پکتیا از کمک های بشری مستفید شدند

ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان ولایت پکتیا، چهارشنبه 26سنبله سال روان به 329 خانواده بیجاشده و آسیب دیده از حوادث طبیعی در آن ولایت بسته های کمکی خوراکی و غیر خوراکی توزیع نمود.