صدها خانواده در خوست کمک های بشری دریافت نمودند

sadam_morr
محمد اشرف حنیفی

برای 903 خانواده بیجاشده ناشی از زلزله در ولایت خوست، مساعدت شماری از موسسات درهماهنگی با ریاست امور مهاجرین آنولایت به تاریخ 14 سرطان توزیع شد.

مساعدت مذکور که ازطرف دفتر IOM و موسسات ARA ،  SNI  وبنیاد های خیریه قمر واحیای مجدد افغانستان تهیه شده بود، شامل پول نقد، بسته های فامیلی، وسایل آشپزخانه ، کمپل ،  دوشک، بالشت، خیمه، فرش، برنج، لوبیا ، روغن ، نمک ، دال ، مکرونی، چای، آرد ، لوبیا ، بوره ، چای بودکه در هماهنگی  بااداره مهاجرین  ولایت خوست برای بیجاشده های ولسوالی سپیره توزیع شد