لایحه وظایف مشاور برنامه ریزی و انسجام امور

sadam_morr
چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲ - ۱۴:۲۳

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

 

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:

مشاور برنامه ریزی و انسجام امور

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کننده گان

موقعیت پست:

مرکز وزارت

تعداد پست:

 

گزارشدهی به

معین امور پناهندگان

 

......................................................................................

هدف وظیفه: برنامه ریزی و انسجام امور مسلکی و اداری معینیت مطابق به اسناد و نیازمندی های معینیت امور پناهندگان.

................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

ترتیب پلان کاری مطابق به میکانیزم اجرایی معینیت امور پناهندگان، پلان استراتیژیک و نیازمندی های معینیت امور پناهندگان.

هماهنگی و تامین ارتباط با دیپارتمنت های مرکزی وزارت، نهاد های ملی به منظور جمع آوری معلومات در ارتباط با نهاد های ملی جهت جلب حمایت و تطبیق پلان ها و برنامه های معینیت.

همکاری جهت تهیه بیانیه های رسمی معینیت امور پناهندگان.

پیشبرد سیستم نظارت و ارزیابی پیش بینی شده میکانیزم اجرایی معینیت.

تهیه گزارشات اجراآت معینیت و ارسال آن به نهاد های ذیربط.

ارایه راهکار جهت افزایش زمینه عودت و استفاده موثر از تحصیل کرده های افغان مقیم خارج.

همکاری و ارایه مشوره جهت انسجام و بهبود امور اداری معینیت امور پناهندگان.

ارایه گزارش ماهوار و ربعوار به اداره مربوطه بعد از تاییدی مقامات وزارت.

اجرای سایر وظایف که توسط مقام ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف به وی سپرده میشود.

................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: حقوق، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، علوم اجتماعی به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری : داشتن 3سال تجربه مرتبط به وظیفه

تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

دانش وتجربه عملی در مدیریت، مشوره دهی، ترتیب پلان و پالیسی، نظارت، راپور و  مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.