لایحه وظایف انجنیر برق

sadam_morr
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۰ - ۱۰:۵۳

تاریخ نشر

تاریخ ختم

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه

انجنیر برق

بست

4

نوعیت بست

مسلکی

وزارت یا اداره

امور مهاجرین و عودت کننده گان

بخش مربوطه

ریاست خدمات شهرکها

موقعیت پست

کابل

تعداد پست

1

گزارشده به:

آمر مربوط

گزارش­گیر از

ندارد

کد

(29-90-17-027)

تاریخ بازنگری

24/12/1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................................................

هدف وظیفه:دیزاین سیستم برق ، وسایل و تجهیزات برقی تعمیرات مطابق به معیار های استاندرد قبول شده ملی وبین المللی.

.................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. مطالعه و تحلیل نقشه های تهیه شده بمنظور دیزاین شبکه برق داخل ساختمانها.
 2. دیزاین ساختار برق پروژه های ساختمانی بمنظور تطبیق.
 3. کنترول از تطبیق دیزاین سیستم های برق داخل ساختمانها جهت حصول اطمینان بطور معیاری و ایمینی.
 4. ارائه مشوره های مسلکی در تمام موضوعات انجنیری برق جهت تصمیم گیری های مناسب واقتصادی..
 5. ارایه معلومات در مورد موضوعات جدید الکتریکی و میخانیکی جهت ایجاد سیستم های جدید.

وظایف مدیریتی :

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف اداره.
 2. ارایه گزارش هفته وار، ماهوار، ربعوار، سالانه به منظور انعکاس از فعالیت ها و دستاورد های مربوط .
 3. اجرای سایر وظایف مرتبط که ازطرف مقامات مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود جهت تسریع اجراات.

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی با ریاست ها و آمریت ها وسایر بخش های کاری وزارت/ اداره مربوطه جهت حصول اهداف متوقعه.

...............................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی:  داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: ا انجنیری برق/ الکترونکس، انجنیر ی برق موسسات صنعتی وشهر ها، پولتخنیک و مهندس طرح ودیزاین شبکات برقی از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج ازکشور و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری : حداقل یک سا ل تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج از کشور .
 3. مهارت های لازم:‌ آشنائی به یکی از لسان های رسمی کشور (دری و یاپشتو) و تسلط کامل به زبان انگلیسی، و مهارتهای کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 4. موارد تشویقی:الف) (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (3) نمرۀ امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.

       ب)(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند؛

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، می توانند لایحه وظایف بست متذکره را از سایت وزارت بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به ایمیل آدرس  Vacancies.morr@gmail.com  الی 17سرطان ۱۴۰۰ ارسال نمایند.

دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی