بیش از دوصد خانواده نیازمند در قندهار از مساعدت نقدی مستفید شدند

sadam_morr
_________

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت قندهار با همکاری کمیته مهاجرت دانمارک(DRC) روز یکشنبه 3 حوت سال رونان برای 240 خانواده بیجاشده کمک رسانی کرد.

خانواده های که ازاین کمک ها مستفد شده اند، در نتیجه ناامنی ها از ولایات هلمند، ارزگان و ولسوالی های قندهار به مرکز آن ولایت آواره شده اند. پس از سروی و نیازسجنی مشترک توسط ادارات ذیربط، به هر خانواده مبلغ 9 هزار افغانی پول نقد توزیع شد.

این کمک ها در حالی صورت می گیرد که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سال جاری توانسته است به حدود یکصد هزار خانواده در سراسر کشور کمک رسانی نماید.