برای تعداد 69 فامیل عودت کننده در ولایت لغمان پول نقد توزیع شد

sadam_morr

ریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان ولایت لغمان با همکاری موسسه محترم WFP برای تعداد 69 فامیل عودت کننده که ده ماه قبل از کشورهای همسایه عودت نموده اند مساعدت نقدی نمود.

این مساعدت شامل 18 هزار افغانی پول نقد بوده که به تاریخ 23 میزان سال روان روز سه شنبه با حضور داشت معاون والی ،رییس عودت ،رییس امور مهاجرین ونماینده موسسه متذکره توزیع شد.