گالری رسانه

وزیر امور مهاجرین با نماینده خاص دولت آلمان برای افغانستان و پاکستان دیدار کرد

وزیر امور مهاجرین: بخش اعظم بودجه پروژه‌ها باید برای رسیدگی به نیازمندان مصرف شود، نه مصارف اداری

اخلاقی؛ خون شهدای جهاد، شهدای مقاومت و شهدای نیروهای امنیتی تضمینی برای بقای بیرق ملی کشور است

دو تفاهمنامه همکاری با ارزش بیش از 3 میلیون دالر برای رسیدگی به بیجاشده های داخلی امضا شد

موسسه خیریه "قطر چاریتی" با وزارت امور مهاجرین اعلام همکاری کرد

با افزایش میزان بیجاشدگی، وزیر امور مهاجرین به جدیت بیشتر خدمت رسانی تاکید کرد

بر اساس یک تفاهمنامه، به بازگشت کنندگانی که در بخش زراعت شاغل هستند، قرضه داده می شود

مسئولان وزارت امور مهاجرین و وزارت احیا و انکشاف دهات روی شامل سازی بیجاشدگان در برنامه های کلان ملی صحبت کردند

وزیر امور مهاجرین با نماینده و رئیس عمومی اداره برنامه های انکشافی سویس دیدار کرد

کنفرانس مطبوعاتی اسلام الدین جراات رئیس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امورمهاجرین و عودت کننده گان

مساعدت های ما در ولایات

مساعدت های ما در ولایات

مساعدت های ما در ولایات

مساعدت های ما درولایات

گزارش سفر معین پناهنده گان به ترکیه

مساعدت های ما درولایات

Pagination