معلومات در مورد یازده بست

sadam_morr
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۲ - ۱۳:۱۲

تاریخ نشر

تاریخ ختم

نوت : تاریخ نشر این اعلان کاریابی تکمیل شده است .

خلص موضوع : در رابطه به اعلان سپردن یازده بست رتبه(3_4) مربوط وزارت متقاضیان محترم اسناد های خویشرا به ایمیل آدرس (recruitment@morr.gov.af) قبل از ختم میعاد اعلان 11 بست رتبه(3_4) مربوط وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگانارسال نمایند.

فورمه خدمات ملکی را خانه پوری و به ایمیل ادرس یاد شده ارسال نموده در غیر آن شارتلیست نخواهند شد.

لینک فورمه در خواستی خدمات ملکی را دانلود نماید.