ثبت شکایات

34.5553494, 69.207486

معلومات برای تماس

کابل افغانستان
+93 0202951389
media@morr.gov.af