قوانین و پالیسی ها

  فاعیل دانلود
۱ پالیسی ملی بی جاشدگان Download

۲

فورم ثبت راجستریشن انجوها

Download pdf

Download word

۳ مقرره شورای وزیران در مورد ایجاد کمیته دولتی عودت مهاجرین Download
۴ استراتیژی سکتور مهاجرین، عودت کنندگان و بیجاشدگان Download
۵ پلان عمل چهار چوب پالیسی برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی Download
  طرز العمل ساحات تجارتی Download
۷

ضمیمه طرح پورت فولیو قسمت دوم 

Download
۸ اصول رهنمودی ملل متحد در مورد بیجاشدگی داخلی Download
۹  پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان Download
۱۰ ساختار سازمانی پروسه پالیسی بیجاشدگان داخلی Download
۱۱ چارچوب پالیسی برای عودت کنندگان وبیجاشدگان Download