قوانین و پالیسی ها

  فاعیل دانلود
۱ پالیسی ملی بی جاشدگان Download

۲

فورم ثبت راجستریشن انجوها

Download pdf

Download word

۳ مقرره شورای وزیران در مورد ایجاد کمیته دولتی عودت مهاجرین Download
۴ استراتیژی سکتور مهاجرین، عودت کنندگان و بیجاشدگان Download
۵ پلان عمل چهار چوب پالیسی برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی Download
  طرز العمل ساحات تجارتی Download
۷

ضمیمه طرح پورت فولیو قسمت دوم 

Download
۸ اصول رهنمودی ملل متحد در مورد بیجاشدگی داخلی Download
۹  پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان Download
۱۰ ساختار سازمانی پروسه پالیسی بیجاشدگان داخلی Download
۱۱ چارچوب پالیسی برای عودت کنندگان وبیجاشدگان Download
  فورم اوچا Download
  فورم سروی خانواده های بی جاشده Download
  طرح کاریابی و اشتغال Download