گزارشات وپلان سالانه وزارت

                                                                                                                              

# فاعیل دانلو
1 گزارش مالی و بودیجوی سال 1398  Download
2

قطیعه بودجه ای عادی و انکشافی1398

Download
3

پلان سال مالی 1398 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

Download
4

گزارش سال مالی 1398 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان 

Download
5 خلاصه گزارش کارکرد های سال 1397 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان Download
  گزارش از وضعیت مهاجرین، عودت کنندگان و بی جاشدگان داخلی در جلسه استماعیه ولسی جرگه Download