معلومات در مورد یازده بست

sadam_morr
Tue, Apr 21 2020 1:12 PM
12

Publish Date

Closing Date

خلص موضوع : در رابطه به اعلان سپردن یازده بست رتبه(3_4) مربوط وزارت متقاضیان محترم اسناد های خویشرا به ایمیل آدرس (recruitment@morr.gov.af) قبل از ختم میعاد اعلان 11 بست رتبه(3_4) مربوط وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگانارسال نمایند.

فورمه خدمات ملکی را خانه پوری و به ایمیل ادرس یاد شده ارسال نموده در غیر آن شارتلیست نخواهند شد.

لینک فورمه در خواستی خدمات ملکی را دانلود نماید.